education - חינוך חינוך קדם יסודי האגף לתכנון ולפיתוח ת''ל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הוראת המקרא בחינוך הקדם יסודי
(ובמחצית הראשונה של כיתה א')
 
 

 

הגיל הרך מהווה תקופה בחיי האדם בה מתעצבים השורשים מהם צומחת אישיותו. ילדים צוברים חוויות ורוכשים ידע שמשפיעים על מערכת ערכיהם ועל סולם העדפותיהם.

 

פגישה של ילדי הגן עם סיפורי המקרא - משמעה פגישה עם הנרטיב המרכזי שעליו מושתתת זהות תרבותית-לאומית יהודית. מפגש מהנה ומעניין עם סיפורי המקרא, המתאימים לתפיסתם ולהבנתם של הילדים בגיל הרך, עשוי להשאיר חותם על יחסם של הילדים לספרות המקראית, לדמויות המקראיות, לשפה המקראית הייחודית ולחלק מן הדילמות הערכיות הגלומות בסיפור המקראי. ההשפעה העיקרית של המפגש החוויתי עם סיפורי המקרא בגיל הרך הינה היווצרות זיקה רגשית חיובית כלפיהם ורצון להמשיך ולהכיר את המורשת המקראית.

 

"הילדים נחשפים לראשונה למושגי היהדות כבר בגיל הרך. בגיל זה מתחיל להתפתח עולם הדימויים האישי ונוצרת תחושת "בית" בתוך התרבות. החשיפה של הילדים לתכנים ולערכים יהודיים מאפשרת להם לראות ביהדות עולם תרבותי ומקור לתחושת השתייכות"

(תרבות יהודית בעולם משתנה, מסקנות הוועדה לגיל הרך בנושא דוח ועדת שנהר).

 

תכנית לימודים זו ממליצה על מפגש עם הספרות המקראית בגן הילדים תוך הקפדה על התאמת התכנים ודרכי ההוראה לרמת התפתחותם של הילדים. התכנית מציעה קריטריונים לבחירת הסיפורים, הצעת עקרונות לאופן הסיפור, הצעות דידקטיות נוספות ודוגמאות לבחינת התאמת הסיפורים הנועדים לשילוב בתכנית הלימודים בגן, תוך פירוט שיקולי דעת חינוכיים-התפתחותיים-ערכיים.

 

 למסמך המלא של תכנית הלימודים במקרא לגיל הרך

 לאתר תכנית הלימודים במקרא

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2009