education - חינוך חינוך קדם יסודי האגף לתכנון ולפיתוח ת''ל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הוראת המקרא בחינוך הקדם יסודי
בבית הספר הממלכתי-דתי
 
 

בגן הילדים ישמעו הילדים מפי הגננת את סיפורי התורה (ספר בראשית וקטעים מהספרים שמות ובמדבר). בשם "סיפורי התורה" אנו מתכוונים לקטעי עלילה בלבד.

סיפורי התורה ייצרו את היחס אל ספר התורה ואת ההתעניינות בו. לפי הפסיכולוגיה של הלמידה, מעוניינים הילדים לשמוע את הסיפורים האלה שוב ושוב ודרכם הם יזדהו עם האישים שבמקרא. כך מובטחות המעורבות והתשוקה ללמוד תורה בבית הספר.

 

סיפורי התורה יסופרו בשני שלבים:

בשלב הראשון הם יסופרו בלשונה של הגננת או של המורה, תוך שילוב מועט של פסוקים כלשונם.

בשלב השני יסופר עיקר הסיפור בלשון המקרא, ורק במקומות שבהם יקשה על הילדים להבין את לשון המקרא, תספר הגננת או המורה את הדברים בלשונה.

 

סיפורי התורה יתבססו על ההנחיות האלה:

  1. הגננת (או המורה) תספר את הסיפור בתורה בלשון הכתוב או קרוב אליו ומעט מעט תעבור גם לקריאה מתוך הספר.
  2. יש ערך תרבותי למפגש של הילדים עם הסיפור המקראי בלשונו המקורית, בגלל הקשר הקיים בין תוכן הסיפור לבין לשונו. משום כך יש לשבץ בדרך הסיפור מובאות מן המקרא ככל שניתן.
  3. סיפור התורה יסופר בגן הילדים תוך כדי הרחבתו, על מנת להבטיח שהילדים יבינו אותו כראוי.
    הרחבה זו באה גם כדי ליצור עלילה בדרך החיוץ והביון (האקסטרפולציה והאינטרפולציה), כדי שהלומדים יזדהו עם האירוע ועם מעשיה של הדמות המקראית. בשעת "הריכוז", המוקדשת לסיפור התורה, על הילדים להיות פעילים. העולה מתוך ההנחיות הללו הוא, שהגננת צריכה לבנות את סיפור התורה בשעת "הריכוז" עם הילדים, בהתאם לניסיונם הקודם ולאור תגובותיהם לסיפור המתפתח.
  4. יש לשמור על רצף המאורעות בסיפורים, גם אם תפיסת הילד את מושג הזמן אינה מגובשת עדיין.
  5. במפגש של הילד הרך עם סיפורי המקרא יש להדגיש את היסודות הריגושיים שבלמידה, כדי לעורר בילדים יחס מיוחד לדמויות ולערכים שהן מייצגות. כך תהיה היכרותו של הילד עם סיפורי היסוד של תרבות עם ישראל מלווה במעורבות אישית.
  6. לשם יצירת חוויה הקשורה לסיפורי המקרא תשלב המורה בעיבוד החומר פעילויות יצירתיות ואמנותיות כגון המחזה, התנסות בחומרים, ציור ומחול.

 

 לאתר תכנית הלימודים במקרא ממ"ד

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2009