education - חינוך חינוך קדם יסודי האגף לתכנון ולפיתוח ת''ל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תשתית לקראת קריאה וכתיבה
תכנית לימודים לגן הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, תשס"ח
 

נקודת המוצא של תכנית זו היא ההמלצות הכלולות בדוח "לקראת קריאה וכתיבה בגן הילדים". הדוח הוכן בידי ועדה בראשות פרופ' איריס לוין. הוועדה מונתה על ידי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והאגף לחינוך קדם יסודי.  

 

 

 לקובץ התכנית

 רשימת מקורות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2009