education - חינוך מחשבת ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
ל"ג בעומר
 

 

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סב עמוד ב

אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה.

 

 

רבי מנחם המאירי

וקבלה ביד הגאונים זכרונם לברכה שביום ל"ג לעומר פסקה המיתה (של שניים עשר אלף זוגים, תלמידים של רבי עקיבא) ומתוך כך נוהגים שלא להתענות בו

(ר' מנחם המאירי "בית הבחירה" ליבמות , שאלוניקי תקנ"ד עמ' 234)

 

 

  1. מה אירע לתלמידי רבי עקיבא?
  2. מתי אירעו מאורעות אלה?

 

רמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכות א, ג

הלכה א

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה', ואלו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים, אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל [באחרונה], ושם הוא אומר אראנו ולא עתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח, ומחץ פאתי מואב זה דוד, וכן הוא אומר ויך את מואב וימדדם בחבל, וקרקר כל בני שת זה המלך המשיח שנאמר בו ומשלו מים עד ים, והיה אדום ירשה זה דוד, שנאמר ותהי אדום לדוד לעבדים וגו', והיה ירשה וגו' זה המלך המשיח שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון וגו'.

הלכה ג

ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו, אין הדבר כך, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעונות, כיון שנהרג נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת, ועיקר הדברים ככה הן, שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי עולמים, ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן. (השגת הראב"ד אל יעלה על דעתך וכו', א"א והלא בן כוזיבא היה אומר אנא הוא מלכא משיחא ושלחו חכמים לבדקו אי מורח ודאין או לא וכיון דלא עביד הכי קטלוהו).

 

 

  1. מדוע רבי עקיבא אמר על בר כוכבא "הוא מלך המשיח"?
  2. מה ניתן ללמוד על דמותו של רבי עקיבא לאור המקור הנ"ל?

 

 

רבי יעקב בן צבי עמדין (יעב"ץ)

יום ל"ג בעומר הוא יום טוב מדבריהם כי בו הספירה הוד שבהוד, שהם הדינים התקיפים. וידוע אצל הסנהדרין – כשכולם אמרו חייב –יצא זכאי ונעשים מזה חסדים טובים, וזהו הל"ג בעומר, שהוא יום טוב

(סידור יעב"ץ)

 

שו"ת חתם סופר חלק ב (יו"ד) סימן רלג

ולפי דאיתא במדרש שמיום שכלה החררה שהוציאו ממצרים הלכו ג' ימים בלא לחם ואח"כ ירד המן א"כ היה הורדת המן ביום ל"ג בעומר וראוי לעשות לזה זכר טוב

 

 

  1. חסד וגבורה מעורבים ביום ל"ג בעומר – מדוע?

 

רבי צבי אלימלך מדינוב

ביום ל"ג בעומר – התחלת התגלות הטוב של התורה שנגנז בה האור כי טוב הוא... ובזה תבין מנהג ישראל תורה הוא להדליק נרות ומאורות ביום זה לכבוד האור כי טוב שמתחיל להתנוצץ ביום זה. עיקר ל"ג בעומר – טו"ב ימים קודם מתן תורה ולכבוד נשמת מאיר התורה בוצינא קדישא אשר נתגלה ביום הזה וביום הזה עלה לשמי מרומים והוא יומא דהילולא דיליה לאורו נסע ונלך. לכבוד ספר הקדוש "זוהר" המאיר ומבהיק מסוף העולם ועד סופו והוא מאיר לנו בגלותנו, עד כי יבוא משיח צדקנו. שאמרו ב"ויאמר ד' יהי אור" – זה אורו של מלך המשיח, במהרה בימינו, ויגלה לנו האור הגנוז, והמשכילים יזהירו כזה"ר הרקיע. ותבין לפי זה אשר נתאמת לנו מאנשי אמת אשר השמחה ביום הזה על ציון רבי שמעון בר יוחאי – היא שלא כטבע דכתיב: אור צדיקים ישמח

(בני יששכר, מאמר ל"ג בעומר, ג')

 

 

  1. מה הקשר בין יום ל"ג בעומר לבין חג מתן תורה בחג שבועות?

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/05/2011