education - חינוך מתמטיקה לכיתות ז', ח', ט' לכל המגזרים האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
גאומטרייה
משימה: פריסות של תיבה
 

תלמידים התבקשו לשרטט פריסה של מעטפת תיבה, שמימדיה הם 

לפניך שבע תשובות של תלמידים:

 

 

קבעו אילו צורות הן פריסות של תיבה ואילו צורות אינן פריסות של תיבה. נמקו.
תוכלו להיעזר בדפי הפריסות לגזירה.

שרטטו עוד 2 פריסות של תיבה.

מפריסת התיבה רוצים ליצור קופסת עפרונות פתוחה שבסיסה 
בכל אחת מהפריסות, סמנו איזה מלבן יש להוריד כך שתישאר פריסה של הקופסה המבוקשת.

חשבו את נפח התיבה.

תנו דוגמה לתיבה אחרת (תיבה שמימדיה שונים ממימדי התיבה המקורית) בעלת אותו הנפח כמו התיבה המקורית.

מה שטח הפנים של התיבה המקורית?

תנו דוגמא לתיבה אחרת ששטח הפנים שלה הוא פי 4 משטח הפנים של התיבה המקורית.

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/07/2006