education - חינוך מתמטיקה לכיתות ז', ח', ט' לכל המגזרים האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
השתנות ויחסים
משימה: נוסעים במסלול מעגלי
 

 

 

האם אבנר ויואב נפגשו במהלך הנסיעה (מלבד בנקודת המוצא)? אם כן, אחרי כמה דקות של נסיעה זה קרה?

 

 מהי מהירות הנסיעה של אבנר ויואב במטרים לדקה?

 

 

א. מתי  היה המרחק האוירי בין אבנר ויואב הגדול ביותר?
ב. איזה מרחק נסע כל אחד מהם עד אז?

 

לפניכם חלק מגרף המתאר את המרחק האוירי ביניהם בהתאם לזמן הנסיעה באופניים.

 

המשיכו את הגרף, עד זמן הפגישה בנקודה A, שעל המעגל, בהתאם לנתונים.

  

 

א. היעזרו בגרף ומצאו מתי בערך היה המרחק האוירי בין אבנר ויואב 500 מ' בפעם 
  
הראשונה?
ב. איזה מרחק כל אחד מהם נסע עד אז?

 

 

רשמו נכון, לא נכון, או לא ניתן לדעת. נמקו את תשובותיכם.

א. המרחק האוירי בין אבנר ויואב גדל כל הזמן.
ב. קוטר המסלול המעגלי הוא בערך 950 מ'.
ג. במשך נסיעתם, המרחק האוירי בין אבנר ויואב היה 500 מ' פעמיים בלבד.

 

 

לאבנר וליואב מכשיר קשר, והם משוחחים בעזרתו במהלך הנסיעה. הקשר ניתק כאשר  המרחק האוירי ביניהם עולה על 500 מ'.

במשך כמה דקות בערך יכלו אבנר ויואב לשוחח ביניהם במהלך התחרות? 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/04/2010