education - חינוך מתמטיקה לכיתות ז', ח', ט' לכל המגזרים האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
טיפוח אוריינות מתמטית
 פתח דבר
 

פיתוח משימות לטיפוח אוריינות מתמטית בקרב תלמידי כיתות ז', ח', ט', הוא חלק ממהלך כולל של משרד החינוך שמטרתו טיפוח האוריינות בקריאה, במדעים ובמתמטיקה.
באתר מופיעות משימות אינטגרטיביות הדורשות יכולת יישום של מיומנויות אריתמטיות, אלגבריות, סטטיסטיות וגאומטריות.
המשימות דורשות הבנה של תהליכי השתנות ויחסים בין גדלים שונים, עם דגש על תיאור גרפי של תהליכי השתנות, וכן ידע בסטטיסטיקה ובהסתברות והיכרות עם תכונות של צורות במישור וגופים במרחב.
המשימות מוצגות בסדר שנקבע בהתאם לתחום התוכן הנלמד, ולא לפי כיתת הלימוד לה מיועדת המשימה. בתחתית כל משימה רשומה כיתת הלימוד המומלצת. לכל משימה מצורף פתרון מפורט.
כדי לעזור למורה לבחור את הדגשים בהוראה, הוצגו בתחילת כל פתרון של משימה המאפיינים המרכזיים שלה. במידת האפשר, הוצגו מספר גישות לפתרון, וזאת, כדי לאפשר למורה להראות בכיתה את הקשרים השונים הנובעים מהמרות של ייצוגים שונים של הבעיה ופתרונה.

 

במדריך למורה שלושה חלקים:

  1. מבוא ובו הסבר כללי על אוריינות מתמטית וכן היבטים פדגוגיים ודידקטיים של הוראת האוריינות המתמטית. 
  2. על המשימות כולל עצות מעשיות לגבי האופנים הרצויים לשילוב המשימות לטיפוח האוריינות המתמטית בהוראה.
  3. מאפייני המשימות

קבוצת המשימות הנוספות הן משימות שלא עברו עריכת לשון. חלקן מופיעות ללא הפתרונות וחלקן מתאימות גם לכיתה י'.

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/04/2010