education - חינוך מתמטיקה לכיתות ז', ח', ט' לכל המגזרים האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכניות הלימודים במתמטיקה
לכיתות ז', ח', ט'  בכל המגזרים
 

תכנית הלימודים הנלמדת בחטיבת הביניים בשנת הלימודים תשע"ב היא תכנית הלימודים שנכתבה על ידי ועדת התכנית במתמטיקה לחטיבת הביניים בראשותו של פרופסור עמוס ארליך. תכנית זו מופעלת בהדרגה החל משנת הלימודים תש"ע .

 

התכניות לכיתה ז' ולכיתה ח' עודכנו על ידי תת ועדה שמונתה על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית ואושרו על ידי ועדת המקצוע ועל ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית.

התכנית המעודכנת לכיתה ז' תיכנס לתוקף החל משנת הלימודים תשע"ג.

התכנית המעודכנת לכיתה ח' תיכנס לתוקף החל משנת הלימודים תשע"ד.

עדכון תכנית הלימודים לכיתה ט' נמצא בכתיבה.

 

הוראת מתמטיקה בחטיבת הביניים בשנות הלימודים תשע"ב – תשע"ד תהיה כדלקמן:

 

תכנית הלימודים  לשנת תשע"ב

תכנית הלימודים
לשנת תשע"ג

תכנית הלימודים
לשנת תשע"ד

כיתה ז'- אלגברה

 

 

 

 

כיתה ז'- אלגברה

 

תכנית מעודכנת

 

 

 

כיתה ז' - אלגברה

 

תכנית מעודכנת

 

 

כיתה ח' - אלגברה

 

 

 

 

 

כיתה ח' - אלגברה

 

 

 

 

כיתה ח' - אלגברה

 

תכנית מעודכנת

 

 

כיתה ט' – אלגברה

 

 

כיתה ט' – אלגברה

 

 

כיתה ט' – אלגברה

 

 

 

כיתה ט' – גאומטריה

 

 

 

כיתה ט' – גאומטריה

 

 

 

כיתה ט'- גאומטריה

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/04/2012