education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית תמ"ר
 

נוהלי הפעלת תוכניות תמ"ר וחלוצי הערכה והערכתן

תוכניות תמ"ר וחלוצי הערכה הן תוכניות הערכה ממירות בגרות, המופעלות על ידי משרד החינוך.

אלו תוכניות המקדמות הערכה של תכנית הלימודים הקיימת בדרכים ייחודיות של חלופות הערכה.

כל אחת מהתוכניות מותאמת לצורכיהם השונים של בתי הספר, והן מבוססות על תפיסת עולם חינוכית ייחודית המקדמת למידה משמעותית.


הצטרפות לכל אחת מהתוכניות ואישור התוכנית הבית ספרית מותנים בעמידה בתנאי הסף המנהליים שקבע האגף לחינוך על יסודי באישור פדגוגי של מפמ"ר תחום הדעת.

 

למסמך תכניות תמ"ר וחלוצי הערכה והערכתן

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/07/2018  

עדכוני rss