education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים מותאמת לתלמידים לקויי שמיעה במקרא 70-30
 

מצ"ב בתחתית דף זה, תכנית הלימודים המותאמת לתלמידים עם לקות בשמיעה.

פרקי התוכנית לתלמידי לק"ש תואמים את הדרישות של תוכנית הלימודים של 2 יח"ל : מקורות חוץ מקראיים, ניבים וביטויים, התייחסות לדברי הימים וכו'.

התוכנית מבוססת על תכנית הלימודים במסגרת 70-30 לתלמידי י- י"א. תכנית זו תכנית זו מיועדת לתלמידים עם לקות בשמיעה קוד 3 וקוד 4, הזכאים להתאמה של בחינת בגרות בית ספרית המתקיימת רק במועד קיץ.

חשוב לציין כי התוכנית המותאמת היא ארצית לכלל התלמידים עם לקות בשמיעה (קוד 3 וקוד 4) ואין לפנות למפמ"ר בנושא התוכנית.

כן חשוב לציין כי כתיבת בחינת הבגרות הבית ספרית נשארת באחריות ביה"ס בו לומד התלמיד ותהליך כתיבת הבחינה ואישורה נערך מול מפמ"ר מקרא ומדריכותיה.
המסמך המצורף מכיל גם את נהלי כתיבת הבחינה, מועדי הגשה ומבנה הבחינה.

ביה"ס שיבחרו לא לחבר את בחינת הבגרות יוכלו לקחת את הבחינה מבי"ס אחר, באישור מפמ"ר מקרא.
במקרה זה, טופס הבחינה יגיע לביה"ס רק בבוקר הבחינה. הבחינה תיבדק בביה"ס בו לומד התלמיד.

 

לו"ז הגשת בחינה בית ספרית לאישור מפמ"ר

א. עד ה 15.3 הבחינה תישלח במייל מביה"ס למדריכת מפמ"ר  מקרא  האחראית rehela.dror@gmail.com

ב. עד 20.4 הבחינה תוחזר לביה"ס עם הערות
ג. עד 25.4 הבחינה תוחזר מתוקנת למדריכת מפמ"ר מקרא
ד. עד 30.4 הבחינה תאושר ע"י מפמ"ר מקרא
כל ההתנהלות תהיה במייל.

 

מבנה הבחינה הבית ספרית: משך הבחינה: שעתיים וחצי.
ניתן לראות דוגמאות באתר מפמ"ר ממלכתי.

הטקסטים המשולבים בבחינה יהיו ללא סימני פיסוק.

 

על התלמידים להכיר חמישה תאריכי יסוד בהיסטוריה של תקופת המקרא:
פילוג הממלכה (928 לפנה"ס), חורבן ממלכת ישראל (721/2 לפנה"ס), גלות יהויכין (597 לפנה"ס), חורבן ממלכת יהודה (586 לפנה"ס), הצהרת כורש (538/7 לפנה"ס).
כמו כן על התלמידים  להכיר אתנחתא וסוף פסוק.

עברה התאמות ע"י מפמ"ר מקרא וצוותה וע"י הפיקוח על תלמידים עם לקות בשמיעה. 

מבנה בחינת 70%
משך הבחינה: שעתיים וחצי 
מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים:
פרק ראשון - היסטוריוגרפיה, נביאים, שיבת ציון וחוק - 78 נקודות (3x26)
פרק שני  - איוב - 22 נקודות (1x22)

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/03/2018  

עדכוני rss