education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
ספר בראשית
 

פרקי ספר בראשית, יחד עם פרקי ההרחבה באחד מהנושאים חוק או חכמה, מהווים את חלק ה-30% בתכנית הלימודים על פי רפורמת הלמידה המשמעותית, וההערכה עליהם הנה הערכה חלופית בית ספרית.

 

לדרכי הוראה מגוונות

 

סיפורי ראשית האנושות

 

הפרקים הנלמדים:

 בראשית: א', ב', ג', ד', ו' 22-5, י"א 9-1.

 

מטרות לכתובים הנלמדים בנושא הבריאה וראשית האנושות

הלומדים:

 • יכירו את התפיסה שב"חלון הראווה" של התנ"ך על בריאת העולם, מעמד האדם ותכליתו ביקום ומעמד האישה;
 • ידונו בתפיסות השונות על מעמד הבריות כפי שהן עולות ממסורות הבריאה השונות;
 • יעמדו על המשמעות של חופש הבחירה של האדם ושל אחריותו האישית למעשיו;
 • יבחינו בתהליך התפתחות התרבות אל מול ההידרדרות המוסרית של האדם.
   

תכנון ההוראה כשיח בין הכתובים, בעזרת צירים מארגנים ונושאי חתך:

 • הכרת מקומו ומעמדו של האדם בספר בראשית אל מול מקומו בספר איוב (למרחיבים בספרות החכמה);
 • הבנת הסיפורים בבראשית א' – י"א כסיפורי הכישלונות האנושיים המהווים רקע לבחירה באברהם.

 

סיפורי האבות

 
הפרקים הנלמדים:

 בראשית: י"א 26 – 32, י"ב, ט"ו, ט"ז, י"ח, כ"ב 19-1, כ"ה 19 - 34, כ"ז, כ"ט, ל' 25 – 26, ל"ב 22 – 32.

 
מטרות לכתובים הנלמדים בנושא סיפורי האבות

 הלומדים:

 • יבינו כי הקשר בין עם ישראל לארצו מושתת על ההבטחה האלוהית לאבות לתת לזרעם את הארץ; 
 • יבחנו את דמויותיהם של האבות והאימהות המוצגים באופן מורכב בסיפור; 
 • יבחנו את המורכבות של מערכות היחסים שבתוך משפחת האבות.

  

ניבים ביטויים וקטעי פסוקים לבקיאות 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss