education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
נושאי החובה וההרחבה
 

הנחיות למורה וחומרי הוראה ולמידה ליחידות הלימוד על פי תכנית הלימודים תשע"ט מרוכזים ב אתר החדש להוראת תנ"ך בממלכתי

החומרים בדף זה מותאמים לתכנית הלימודים תשע"ג.

 

בחלק זה של התכנית ישנם ארבעה נושאים. בכל נושא ישנם פרקי חובה ופרקי הרחבה.

לבחינת הבגרות 70% יש ללמד את פרקי החובה בכל ארבעת הנושאים:

חוק, חכמה, נביאי אמת ונביאי שקר, תגובות לחורבן ושיבת ציון.
בנושאי ההרחבה, אנו ממליצים ללמד לבחינת הבגרות 70% את שני נושאי ההרחבה: נביאי אמת ונביאי שקר והתגובות לחורבן ושיבת ציון, על מנת לאפשר לתלמידים בחירה רחבה יותר בבחינת הבגרות.


לחלק 30% - הערכה חלופית, יש ללמד אחד משני נושאי ההרחבה: חוק או חכמה.

 

הפרקים הנלמדים בנושאי החובה:

 

חוק חובה:

קריאת שמע דברים ו15-4
חוקים סוציאליים דברים כ"ד   22-10
שמיטה דברים ט"ו 11-1, פרוזבול.
חוקי מלחמה: דברים כ'

 

חכמה חובה:
איוב: א, ב, מ"ב
קהלת: א'

 

נביאי אמת ונביאי שקר חובה:
דברים יח  22-9
ירמיהו כ , כ"ג 32-25 , כח

 

תגובות לחורבן ושיבת ציון חובה:
יחזקאל יח   20-1
עזרא א  7-1, ד 6-1
ישעיה מ 11-1
חגי א

 

 

הפרקים הנלמדים בנושאי ההרחבה:


נביאי אמת ונביאי שקר - הרחבה:
מל"א כב  40-1
עמוס ז 17-7
ירמיהו כ"ו

 

תגובות לחורבן ושיבת ציון הרחבה: 

איכה ה, תהילים קלז, יחזקאל ל"ז 14-1

 

 

הפרקים הנלמדים במסגרת הערכה חלופית:

 

חוק הרחבה

עבד ואמה - עבדות: דברים ט"ו 18-12

חוקי הלוואה: ויקרא כ"ה 39 – 46 
קדושים תהיו: ויקרא י"ט 18-1, 37-35
חוקי יובל: ויקרא כ"ה  8 - 23
סדרי שלטון: דברים ט"ז 18 – 20 יז  8 - 13
 
חכמה הרחבה

איוב: ח', ט', ל"ח, מ' 5-1
קהלת: ג' י"א 7 – 10, י"ב

 

 

מטרות לכתובים הנלמדים בנושא החוק:

 

הלומדים:

 • יבינו את חשיבותה של מערכת החוק והמשפט בחברה מתוקנת;
 • יעמדו על היחס בין החוקים הכתובים לבין המציאות החברתית המשתקפת בהם;
 • יעמדו על הדומה והשונה בין קובצי החוקים השונים שבתורה, ועל הזיקות ביניהם (בפרקי ההרחבה);
 • יקיימו שיח על המקומות בהם הם נפגשים או מתעמתים עם חוקי המקרא בחיי היום יום ובתפיסה הרעיונית שלהם.

 

מטרות לכתובים הנלמדים בנושא החכמה:

 

הלומדים:

 • יכירו שסיפור המסגרת של איוב עוסק בניסיון, איוב ויבינו את משמעותו;
 • ינתחו את תפיסות הגמול השונות הקיימות בספר איוב(בפרקי ההרחבה);
 • ידונו במשמעותו של מענה אלוהים לאיוב;
 • יעמדו על מגמותיו השונות של ספר איוב ומגמותיו ועל הלקחים המופקים ממנו.

הצעה לתכנון ההוראה כשיח בין הכתובים, בעזרת צירים מארגנים ונושאי חתך:

 • הרחבת הנלמד בנושא תפיסות הגמול, תוך השוואת ההשקפה הדוגמאטית של המחוקק עם הספק המובע בשיח בין השטן לאלוהים בספר איוב, והביטול המובע בקהלת (עבור המרחיבים בנושא החכמה)
 • הכרת ספרות החכמה כמערערת על סדרי העולם, אל מול החוק המבקש
 • להציג עולם מסודר ומתוקן

 

מטרות לכתובים הנלמדים בנושא נביאי אמת ונביאי שקר:

הלומדים:

 • ייחשפו לקושי ולמורכבות של קני המידה השונים לאבחנה בין נביאי אמת לנביאי שקר בתורה ובנביאים.
 • יתוודעו לסבל, לנועזות ולאומץ של אדם העומד מול הממסד ומול הכלל.

 

מטרות לכתובים הנלמדים בנושא התגובות לחורבן, שיבת ציון:

 

הלומדים:

 • יכירו את המציאות ההיסטורית על התמורות שחלו בה, ואת התגובות השונות לתמורות אלה.

 הצעה לתכנון ההוראה כשיח בין הכתובים, בעזרת צירים מארגנים ונושאי חתך:

 • הרחבת הנלמד בנושא תפיסות הגמול באמצעות הכתוב ביחזקאל י"ח.
 • הכרת התמודדותו של ירמיהו (ונביאים אחרים, למרחיבים בנושא נביאי אמת ושקר) עם העם והממסד המתקשה לעכל את הנבואות החמורות.
 • הכרת הקושי להבחין בין נבואת אמת לנבואת שקר, כפי שהוא בא לידי ביטוי בחוק (דברים י"ח), ובסיפורים השונים על נביאי בית ראשון.
 • הבנת האתגר שבדרישת חגי להתגבר על הקשיים המתוארים בעזרא ד' ולבנות את בית המקדש.
 • העמקת ההיכרות עם דרכי התמודדות שונות עם החורבן כפי שהן מתבטאות בישעיה מ', (ובהרחבה - ביחזקאל ל"ז, איכה ה' ותהילים קל"ז).

לניבים, לביטויים וקטעי פסוקים לבקיאות:

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/02/2020  

עדכוני rss