education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
ההישגים המצופים ביסודי
 

 

לימוד המקרא בבית הספר היסודי  ממלכתי - מן החודש של כיתה א ועד סוף כיתה ו, כולל את החלק הסיפורי של המקרא - מסיפורי בריאת העולם ושורשיו של עם ישראל, דרך שעבוד מצרים ויציאת מצרים, הנדודים במדבר וההתנחלות בארץ ישראל, התגבשות הממלכה, פילוגה לשתי ממלכות, אירועים בממלכת ישראל (סיפורי אליהו ואלישע). ספרי המקרא הנכללים בתכנית זו הם חמשת חומשי תורה ונביאים ראשונים כמו כן כוללת התכנית את ספר יונה, מגילת אסתר,  מגילת רות ותהילים הנלמדים בכיתה ו'.
בנוסף, כוללת התוכנית  נושאים מן המבוא למקרא.
נושאי המבוא למקרא כוללים מושגים ופרטי ידע המסייעים לקריאה מדויקת של הפסוקים, להתמצאות במקרא ולהבנת מקומו של המקרא במסורת ישראל.
מושגים ופרטי ידע אלה יילמדו תוך כדי ההוראה השוטפת לכל אורך שנות הלימוד.

מסמך ההישגים המצופים המובא כאן מצטרף ומשלים את מסמכי תכניות הלימודים המפורטות ואת מסמכי ההלימה ולמעשה מהווים תמצות ומיקוד שלהם. נדגיש כי בתהליכי תכנון ההוראה-למידה-הערכה ראוי לפיכך להתבסס על שלושת סוגי המסמכים ולא להסתפק רק בהתייחסות למסמך ההישגים המצופים.

כן יש לראות את המסמך המפרט את ההישגים המצופים כחלק מציר אורך של תכנון פדגוגי שניים עשר שנתי.

 

 מסמך ההישגים המצופים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/08/2017  

עדכוני rss