education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
נושאי וחומרי לימוד
 

נושאי הלימוד

 

כתה

תורה

נ"ך

ז'

שמות

מלכים א'-ב'

 

 

            

 

תורה: שמות

פירוט

 

רמת בקיאות

רמה אקסטנסיבית

רמה אינטנסיבית

ט', י', ל"ה, ל"ו, ל"ז, ל"ח

(תכנית המשכן וכליו ומושגי יסוד של המשכן, כדי שהתלמיד יוכל להבין את נעשה הקרבנות ב"ויקרא")

ה', ז', ח', י"א, י"ד, י"ח, כ"ו, כ"ז, כ"ח, כ"ט, ל', ל"ט (א-לא)

א', ב', ג', ד', ו' (א-יד), י"ב, י"ג, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ט, כ', כ"א, כ"ב, כ"ג, כ"ד, כ"ה (א-ט), ל"א, ל"ב, ל"ג, ל"ד, ל"ה (א-ד), ל"ט (לב-סוף)

 

  • המחזור השני של הוראת התורה נפתח בהוראת ספר שמות, ואילו הוראת ספר בראשית נדחית לכיתה י', כדי לאפשר לימוד רעיוני מעמיק של הספר ושל מפרשיו.
  • במחזור השני יש לכלול בהדרגה פרשנים נוספים לרש"י (בעיקר פרשני המופת ראב"ע, רמב"ן, רשב"ם), בהתאם לעניין ולרמת התלמיד, כפי שמפורט במדריך למורה ובלקט פרשנות נבחרת.
  • בדבר דרכי לימוד ופרשנות ראו להלן בדיון על כיתות ט'-י' או ב"לימוד תורה בעזרת מפרשיה".

  

 

הצעות למורה ודוגמאות לרצפי הוראה

 

בניית המשכן – שרטוטים

 לאתר 

 

עבודה בנושא גבולות הארץ / יהושע רוזנברג

 למסמך

 

פסח וחג המצות י"ב ג-כח / ד"ר יהושע מנחם רוזנברג

 למסמך

 

מרה, מן, רפידים / ישעיהו מאורי

 למסמך

 

 

 

מתוך קטלוג חומרי למידה והוראה

 

 

              

 

נ"ך: מלכים א'-ב'

 

פירוט

 

מלכים א'

 

רמת בקיאות

רמה אקסטנסיבית

רמה אינטנסיבית

 

ד', ה', ו', ז', י', י"ד, ט"ז

א', ב', ג', ח', ט', י"א, י"ב, י"ג, ט"ו, י"ז, י"ח, י"ט, כ', כ"א, כ"ב

                                                           

מלכים ב'

 

רמות בקיאות

רמה אקסטנסיבית

רמה אינטנסיבית

 

א', ג', ו', י"א, י"ג, י"ד, כ"א

ב', ד', ה', ח', ט', י', י"ב, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח, י"ט, כ', כ"ב, כ"ג, כ"ד, כ"ה

 

  • אנו ממליצים ללוות את הוראת פרקי ספר מלכים במקבילות מתוך ספר דברי הימים בהתאם לפירוט שלהלן:

 

מלכים

דברי הימים

העניין

מלכים ב ג'

דהי"ב כ'

יהושפט, המלחמה במואב ועמון

מלכים ב ח' (טז-כד)

דהי"ב כ"א (יב-טו)

מכתב מאליהו הנביא ליהורם בן יהושפט

מלכים ב י"ב (יח-כב)

דהי"ב כ"ד (טו-כז)

מלחמת ארם ביהודה והסיבות

מלכים ב ט"ו (א-ז)

דהי"ב כ"ו          

עוזיהו המלך

מלכים ב ט"ז (לב-לח)

דהי"ב כ"ז         

מלכות יותם

מלכים ב י"ח (יג-יט)

דהי"ב ל"ב         

מסע סנחריב

מלכים ב כ"ג (ד-כ)

דהי"ב ל"ד (ג-ז)

יאשיהו והשמדת עבודה זרה

מלכים ב כ"ג (כא-כג)

דהי"ב ל"ה (א-יט)

פסח יאשיהו

                     

                                                        

הצעות למורה ודוגמאות לרצפי הוראה

 

הוראת פרקים נבחרים בנביאים ראשונים / פרופ' אברהם גרוסמן

 לאתר 

 

 מלכים ב י"ד: כיבושיו של ירבעם בן יואש / פרופ' אברהם גרוסמן

 לאתר  

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/03/2015