education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
נושאי וחומרי לימוד
 
נושאי הלימוד
 

 

 

                   

 

תורה: ויקרא

פירוט

ספר ויקרא יילמד כולו כסדרו.

לפרשת הקרבנות יוקדשו 12-10 שיעורים לכל היותר. בהוראת פרשיות אלה יש לעמוד בעיקר על ידיעת שמות הקרבנות למיניהם, על מה הם מובאים, דרגת קדושתם ודיניהם המיוחדים.

הכרת המונחים והמושגים של תורת הקרבנות חשובה להמשך לימוד המקרא והתורה שבעל פה. אין להתעכב על פרטי המקראות ועל מדרשי ההלכה.

 

הניסיון מלמד, כי קיימת נטייה לדלג על הסדרות "תזריע" ו"מצורע".

לדעתנו אין דבר זה מוצדק מסיבות אלה:

  1. בפרשיות אלה יש נושאים, שידיעתם תידרש כשהתלמידים ילמדו פרשיות אחרות, ובעיקר תורה שבעל פה.
  2. הימנעות מוחלטת מהוראת הסדרות האלה, המתבטאת בפסיחה עליהן, עלולה ליצור את הרושם כאילו יש פרשיות בתורה שאינן חשובות. רושם זה עלינו למנוע.
  3. תלמידים עלולים להתרשם בטעות, כי המורה מבקש להתחמק מהוראת "נושאים עדינים", והתרשמות זו עלולה לפגוע ביוקרתו.

 

עם זאת, אנו ערים לכך, שיש בסדרות אלה פרשיות, שהן חסרות משמעות לילד קטן, אם משום שהוא חסר ניסיון וידע, שהם תנאי להבנה, ואם משום שאין הוא מוכן מבחינה פסיכולוגית ללימוד החומר הזה. ומשום כך אנו סבורים שיש ללמדם ברמה של התמצאות ובקיאות בלבד, ולכן יוקדשו לשתי סדרות אלו כ- 4 שעות הוראה בלבד.

בכיתות ה'-ו' חשוב ללמד את המינוח של מדרשי ההלכה ואת המושגים ההלכתיים, שיהוו בסיס ללימוד האינטנסיבי ולתורה שבעל פה.

 

התלמידים ילמדו לפרש את הכתובים בעזרת טעמי המקרא הבסיסיים, המלמדים על חלוקתו של הפסוק ועל קריאתו הנכונה.

בכיתה ב' ילמדו רק את המפסיקים הראשיים: סוף פסוק (סילוק), אתנחתא (אתנח).

בכיתה ג' יילמדו הזקפים.

בכיתות ד'-ה' יילמדו מפסיקים נוספים כגון: טפחא (טרחא), פשטא, גרש (אזלא) סגול.

בטעמים המשרתים ניתן לעסוק בכיתות גבוהות יותר.

 

החל בכיתה ד' ירכוש התלמיד את מיומנות השימוש באטלסים ובמפות בהתאם לדרגת הקושי.

 

החל בכיתה ה' ירכוש התלמיד את מיומנות השימוש בקונקורדנציה.

 

הצעות למורה ודוגמאות לרצפי הוראה

 

 

מתוך מד"ל לספר ויקרא: הצעה לדרך הוראה אקסטנסיבית של הסדרות ויקרא-צו

 למסמך

 

קטעים מתוך המבוא למדריך למורה, ויקרא לכיתה ה', הצעות נושאים ונקודות לדיון (הוראת הקורבנות).

 למסמך

 

סדרת "צו"- הצעה לארגון ההוראה/ יהושע מנחם רוזנברג

 למסמך

 

 

 

ספר ויקרא: דרכי הקורבנות - שיעור וירטואלי / פרופ' יהודה אייזנברג

 לאתר

 

 

 הוראת עבודת יום הכיפורים (ויקרא ט"ז) / דר' צבי וינברג

  לאתר

 

הצעה להוראת  ויקרא פרק כ"ג בכיתה ה'  / הרב יצחק ברקוביץ

 למסמך

 

להוראת פרשת המועדות

 למסמך

 

 ערכה ללימוד ספר ויקרא - גרסה ממוחשבת

              

 

נ"ך: שופטים, שמואל ופרקים נלווים מספר תהילים

פירוט 

מומלץ להתחיל בהוראת ספר שופטים בכיתה ד', תוך קשירת הדברים לספר יהושע. אבל עיקר לימודו של ספר שופטים, עד השלמתו, יהיה בכיתה ה'.

 

הוראת הפרקים האחרונים של ספר שופטים, שעיקרם "בימים ההם אין מלך בישראל", מסייעת להכנת רקע לפרשת המלוכה בשמואל א', מה גם שאין סדרם של פרקים אלה מהווה רצף כרונולוגי.

 

מומלץ להוסיף ללימוד ספר שמואל א' פרקים נלווים מתוך ספר תהלים, המכילים כותרות בעלות רקע היסטורי כגון נ"ד, קמ"ב.

 

ספרי נביאים ראשונים יילמדו גם הם על פי המטרות המיוחדות שהוצבו:
המסרים החינוכיים וההיסטוריוסופיים דתיים (ראו מטרות האמונה והרגש) העולים מן הכתובים על פי המדרשים ועל פי הפרשנות המסורתית, היחס בין תוכן לצורה, הריאליה (גיאוגרפיה, הצומח והחי), ההיסטוריה (מקורות פנים וחוץ), הארכיאולוגיה - כל אלה כסיוע להבנת הכתוב. הוצעו פרקים ללימוד אינטנסיבי, וכל המרבה הרי זה משובח.       

                                              

 

הצעות למורה ודוגמאות לרצפי הוראה

 

 
שמואל א ח' - בקשת המלך ועליית הפלישתים / פרופ' אברהם גרוסמן

  לאתר

 

 

 

 

 מתוך קטלוג חומרי למידה והוראה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/03/2015