education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
נושאי וחומרי לימוד
 

נושאי הלימוד

 

 

 

            

 

תורה: דברים

פירוט

  1. ספר דברים מסכם את המחזור הראשון. במהלך הוראתו נעסוק בלימוד משווה, שיביא את התלמיד לעיין תדיר בפרשיות מקבילות בשאר הספרים, תוך הדגשת המיוחד ב"משנה תורה" והבחנה בין מצוות מבוארות למצוות מחודשות.
  2. רצוי לשמור בעת לימוד ספר דברים על אופיו כאוסף של נאומים, שהושמעו באוזני העם, שברובו נולד במדבר ולא נכח במעמד הר סיני ושעתיד לכבוש את ארץ כנען. אלה נאומים גדולים, שבהם נפרד משה מן העם בלב קשה ובדאגה עמוקה לעתידו. ההכרה הזאת תקל על תפיסת הדברים הן מצד המבנה והצורה והן מצד החזרות הרבות בנושאים מסוימים, שהן כה אופייניות לנאומי הפרידה של משה.

 

 

הצעות למורה ודוגמאות לרצפי הוראה

 

קטעים מתוך המבוא למדריך למורה לכיתה ו', שיעורים בספר דברים, "מעלות", התשנ"ח

 למסמך

 

נאום הפתיחה של משה והערות להוראותו / יהודה קיל

 לאתר 

דוגמא להוראת יחידה לימודית בשלוש רמות / ד"ר יהושע מנחם רוזנברג

 לאתר 

 

מתוך קטלוג חומרי למידה והוראה

 

              

 

נ"ך: שמואל ופרקים נלווים מספר תהילים

 

פירוט

  1. יש להשלים את הפרקים משמואל א', שטרם נלמדו בכיתה ה', וללמד את הספר שמואל ב' כולו.
  2. אנו ממליצים ללוות את הוראת פרקי ספר שמואל במקבילות מתוך תהילים (פרקים ג', נ"א, קל"ב) ובעיקר מתוך ספר דברי הימים, לפי הפירוט שלהלן:

 

שמואל ב'

דברי הימים

העניין

שמואל א' כ"ו (ד-ו)

דהי"א י"ב (א-יד)

הצטרפות אנשים רבים, ממרבית השבטים אל דוד בצקלג

שמואל ב' ה (ד-ט)

דהי"א י"א (ד-ח)

כיבוש יבוס

שמואל ב' ד' (א-ג)

דהי"א י"ב (כד-מא)

הבאים להמליך את דוד

שמואל ב' ו' (א-ב)

דהי"א י"ג (א-ה)

פרטים על החלטת דוד לעלות את הארון; התייעצות עם העם

 

דהי"א ט' (א)

"הכנת מקום" לאוהל הארון

 

דהי"א ט"ז (ד-מג)

חידוש העבודה בירושלים ובגבעון, קרבנות הציבור

שמואל ב' כ"ד (א-כב)

דהי"א כ"א

המנין והעונש

שמואל ב' כ"ד (כג-כה)

דהי"א כ"ב (א)

דברי דוד בהקמת המזבח במורייה

 

דהי"א כ"ו

ארגון הלויים לשירה, לעבודה ולפקידות

 

דהי"א כ"ו (כא-כח)

הפקדת משפחת משה על האוצרות

 

דהי"א כ"ו (לא)

הארגון הגדול בשנת ה-40 של דוד, בניגוד לרושם שבמלכים א' א'

 

דהי"א כ"ח-כ"ט

ההכנות לבניין הבית

                                                           

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/03/2015