הציר: אנחנו אזרחים במדינת ישראל
 

 

מבוא

התפיסה החינוכית המנחה בבניית המודולות שבציר זה מתבססת על שילוב של אזרחות פעילה לצד רכישת ידע רלוונטי בתחום האזרחות, הַבניית הידע ושימוש פעיל בו.

מטרת שילוב לימודי האזרחות בתכנית לימודים זאת היא לעסוק בהרחבה בהיבטים הקשורים לכבוד האדם ולזכויותיו, ובהיבטים הקשורים לאזרחים ולזכויותיהם במדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית דמוקרטית.

לכל אדם באשר הוא, יש זכויות טבעיות (הזכות לחיים, לביטחון אישי, לחירות, לכבוד, לקניין ולהליך משפטי הוגן). המדינה מחויבת להגן על זכויות האדם האלה ועל זכויות האזרח, כפי שהן באות לידי ביטוי במגילת העצמאות ובחוקי המדינה.

כדי להבטיח את הזכויות הטבעיות של כל בני האדם ואת זכויות האזרח של האזרחים במדינת ישראל חוקקה הכנסת וממשיכה לחוקק חוקים.

החוקים הם המכנה המשותף של החברה והם נקבעו בדרך דמוקרטית בהחלטה של רוב.

כפרטים, החיים בחברה, יש לנו הידברות בינינו לבין עצמנו, ויש קשרים והידברות בינינו לבין החברה ובינינו לבין קבוצות שונות במדינה.

האזרחות שלנו מבטאת את הזיקה שבין האדם לבין המדינה שבה הוא חי. ההיגד "אני אזרח" משותף לכל קבוצות האוכלוסייה בישראל, והוא מהווה מכנה משותף כלל-חברתי לכל אלה החיים במדינה דמוקרטית.

המודולות שבציר זה מציגות רעיונות שיש להם ביטוי ערכי והתנהגותי למשמעות המושג: אזרחים במדינת ישראל.

 

קווים מנחים

1.  הבהרת ערכים ורעיונות, הבניית מושגים והעמקת הידע, יתבצעו באמצעות דיון בסוגיות הקשורות להתנהגות אזרחית של הלומדים בסביבתם ובאמצעות מעורבות פעילה שלהם.

     ליישום אזרחות פעילה יוצעו משימות הקשורות לסביבה הקרובה של הלומדים.

2. המודולות בציר בנויות באופן הדרגתי: הן פותחות ב-אני ובזולתי, ונמשכות ברעיונות, בערכים ובמושגים מתחום החברה והאזרחות שיילמדו לאורך שלוש השנים (בכיתות ב, ג, ד), בסביבות חברתיות ההולכות ומתרחבות ובהדגשים שונים.

     בתוך כל אחת מהמודולות שמרכיבות ציר זה אפשר לבחור בסוגיות ללימוד, על פי מידת ההדגש והרלוונטיות שלהן לסביבת הלומדים, באופן כזה שכל אחת מהמודולות תבוא לידי ביטוי בהוראה-למידה.

3. המושגים והערכים המרכזיים שמהווים אבני יסוד, נגזרו כאמור, מתחומי האזרחות והסוציולוגיה בעיקר. אבני היסוד יפותחו באופן הדרגתי וספירלי במהלך שלוש שנות הלימוד במודולות השונות שבציר זה. אבני היסוד והתכנים יבואו לידי ביטוי בתרגום הסעיפים שבמודולות הלכה למעשה בתכנית הבית-ספרית.

     אבני היסוד מפורטות ליד כל אחת מהמודולות שבציר.

 

הערה:

הסעיפים במודולות מנוסחים בצורת שאלות.

ניסוח זה נועד לסייע למורים בפיתוח יחידות ההוראה-למידה.

אין הכוונה להציג את הסעיפים האלה כחומר לימודים מוגמר.

 

המודולות שבציר: אנחנו אזרחים במדינת ישראל

מודולה א:   אני וזולתי

מודולה ב:   מי הם האזרחים והתושבים במדינת ישראל?

מודולה ג:   כיצד אפשר להתמודד עם בעיות וסוגיות שנגזרות ממחלוקות בין אוכלוסיות  שונות?

מודולה ד:   אנחנו שומרים על החוקים

מודולה ה: מערכות חברתיות וארגונים מוסדיים המסדירים את חיי החברה

מודולה ו:  איך ראוי להתנהג כחברים בחברה וכאזרחים במדינת ישראל?