education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
דו"ח מחקר:
לקראת כתיבת תכנית לימודים חדשה במקרא  בבית הספר היסודי הממלכתי-דתי, תשס"ח
 

המחקר שעליו מדווח במסמך זה נערך במסגרת מחקרי הערכה שיוזם ומממן האגן לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך. מכון הנרייטה סאלד זכה במכרז לביצוע המחקר. מטרתו של מחקר ההערכה לסייע לוועדת התכנית ללימודי מקרא לקראת כתיבתה של תכנית לימודים חדשה במקרא ממ"ד לכיתות א'-י"ב.

 

לצורך זה בחן המחקר את עמדות המורים בבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי-דתי כלפי תכנית הלימודים הנוכחית במקרא. נבחנו נושאים שונים ובהם מידת יישומה של התכנית בשטח, הקשיים הכרוכים בביצועה וציפיות המורים מתכנית לימודים חדשה. במחקשר השתתפו מורים למקרא והנתונים נאספו באמצעות שאלונים.

 

להלן המסמך המלא:

 לקראת כתיבת תכנית לימודים חדשה במקרא בבית הספר היסודי הממלכתי-דתי, תשס"ח


 

הקובץ המצורף הינו קובץ PDF

כדי לצפות בו יש להשתמש בתוכנת Acrobat Reader,

גרסה 5.0 ומעלה.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/01/2010  

עדכוני rss