education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
מיפוי תכניות לימודים
בהתאמה להוראה מחוץ לכיתה
 

 

חוברת זו היא השנייה בסדרת פרסומים בנושא סביבת הלימוד החוץ-כיתתית.

בחוברת מוגדרת התרומה של הסביבה החוץ- כיתתית לתהליך הלמידה בליווי דוגמאות למיפוי נושאים מתוך תכנית הלימודים שראוי ללמדם מחוץ לכיתה.

 

נקודת המוצא בעבודתם של מדריכי טיולים וידיעת-הארץ היא הנוף. הם בודקים מה קיים בנוף מהיבטים מגוונים ומשתיתים את תכנית ההדרכה שלהם על היבטים אלה. להבדיל,  נקודת המוצא של המורים היא תכנית הלימודים. לפיכך, יש טעם לשלב לימוד בסביבת הלימוד שמחוץ לכיתה, רק אם היא תורמת ממש לתהליך הלמידה הרצוי בתכנית.

 

לתהליך הבדיקה של השאלה 'האם ראוי כל עיקר לשלב למידה מחוץ לכיתה' אנו קוראים 'מיפוי של תכנית הלימודים בהתאמה להוראה מחוץ לכיתה'. מיפוי זה מאפשר לקבוע:

  1. האם יש הצדקה לשלב הוראה בסביבת הלימוד החוץ-כיתתית בתכנית לימודים נתונה;
  2. מהו הנושא המרכזי של השיעור מחוץ לכיתה;
  3. מהי פעילות התלמידים בתחנת הלימוד.

 

בחוברת שלושה חלקים:

  • בחלק הראשון מובא הרקע התיאורטי למיפוי, ובו דגש על הפוטנציאל החינוכי-לימודי של סביבת הלימוד שמחוץ לכיתה כבסיס לקביעת אמות המידה למיפוי.
  • בחלק השני מובאות דוגמאות מספר למיפוי תכניות לימודים במגוון מקצועות במדעי הרוח, במדעי החברה ובמדעי הטבע.
  • בחלק השלישי מובאות שתי דוגמאות למיפוי תכנית לימודים בהתאם לתחנת לימוד מחוץ לכיתה. נקודת המוצא כאן איננה תכנית לימודים מסוימת, אלא התאמתן של תכניות לימודים מגוונות למקום מסוים שבו עתיד להתקיים השיעור החוץ-כיתתי.

 

להלן הקבצים:

 הקדמה

 חלק ראשון - רקע עיוני

 חלק שני - דוגמאות למיפוי תכניות לימודים

 חלק שלישי - דוגמאות למיפוי תחנות למידה מחוץ לכיתה

 

 

הקבצים המצורפים הינם קובצי PDF

כדי לצפות בהם יש להשתמש בתוכנת Acrobat Reader,

גרסה 5.0 ומעלה.

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/02/2009  

עדכוני rss