education - חינוך תכנית לימודים במדע וטכנולוגיה בבית ספר היסודי ובחטיבות ביניים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים המעודכנת - גרסת טיוטה לשנת הלימודים תשע"ו
תכנית הלימודים המותאמת תשע"ו
 

תכנית הלימודים המעודכנת עברה בשנה האחרונה התאמה למדיניות של משרד החינוך בנושא למידה משמעותית מתוך רצון לעודד למידה פעילה וחווייתית, עבודת צוות, חשיבה מעמיקה ותהליכי חקר ופתרון בעיות במטרה להכשיר את הלומד להתמודדות עם אתגרי המאה ה-21.


התאמת התכנית כללה 3 מהלכים עיקריים:


א. יצירת הלימה בין היקף התכנים למסגרת שעות ההוראה, במטרה לאפשר תהליכי למידה משמעותיים (צומצמו כ-20% מהיקף תכנית הלימודים המקורית).


ב. חלוקת התכנית למרכיב של בסיס הידע והמיומנויות ולמרכיב של פרקי הרחבה והעמקה (מרכיבי ההרחבה וההעמקה סומנו בתכנית).

 

הערות והארות נא לפנות בכתב אל:
ד"ר רוחמה ארנברג מרכזת ועדת התכנית
אגף מדעים
משרד החינוך, ירושלים 91911
טלפון – 02-5601059        
E-mail: ruhamaer@education.gov.il  

 

מבואות

תפיסה רעיונית


מדע וטכנולוגיה בראייה תחומית ובינתחומית


עקרונות פדגוגיים


מבואות לעולם התכנים

 

 

 תחומי תוכן כיתה א'

 תחומי תוכן כיתה ב'

 תחומי תוכן כיתה ג'

 תחומי תוכן כיתה ד'

 תחומי תוכן כיתה ה'

 תחומי תוכן כיתה ו'

 מידענות

 מיומנויות חקר

 מיומנויות תיכון

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/10/2015