education - חינוך תכנית לימודים במדע וטכנולוגיה בבית ספר היסודי ובחטיבות ביניים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
סטנדרטים וציוני דרך במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי
ירושלים, התשס"ד, 2004
 

לפניכם טיוטה של מסמך הסטנדרטים וציוני הדרך במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי,  לפני עריכה לשונית.

המסמך הוכן על ידי צוות משותף של הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים ומרכז המורים הארצי ללימודי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי, בריכוזם של ד"ר חנה ויניק וד"ר נטע עורבי.

 

המסמך תואם את מדיניות המשרד בנושא הסטנדרטים ואת הקווים המנחים שגובשו בוועדת ההיגוי לניסוח סטנדרטים במערכת החינוך. כתיבת המסמך התבססה על דיונים מקצועיים בנושא הסטנדרטים שנערכו בימי עיון ובפורומים שונים. במהלך הפיתוח של המסמך הועברו טיוטות לעיונם של מפקחים, מדריכים, מורים מובילים ומומחים מקצועיים בנושאי הערכה ותכנון לימודים במשרד ומחוצה לו, שקראו, העירו ותרמו לשיפורו.

 

המסמך אושר על ידי ועדת המקצוע ללימודי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי, בראשותו של פרופ' חגי נצר מאוניברסיטת תל-אביב.

 

 למסמך הסטנדרטים המלא

 

להורדת כל פרק בנפרד:

 מבוא

 ריכוז הסטנדרטים וסטנדרטי המשנה במיומנויות ובתחומי התוכן

 סטנדרט המיומנויות במדע וטכנולוגיה ופירוט סטנדרטי המשנה

 

פירוט הסטנדרטים, סטנדרטי המשנה וציוני הדרך בכל אחד מתחומי התוכן:

 מדעי החומר: חומרים

 מדעי החומר: אנרגיה

 מדעי החיים: עולם היצורים החיים

 מדעי החיים: האדם בריאותו ואיכות חייו

 מדעי הסביבה – מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה

 מדעי כדור הארץ והיקום

 טכנולוגיה: עולם מעשה ידי אדם

 טכנולוגיה: מידע ותקשורת

 ערכים והתנהגויות

 הערכה

 תשתיות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/12/2012