education - חינוך תכנית לימודים במדע וטכנולוגיה בבית ספר היסודי ובחטיבות ביניים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית לחטיבות הביניים
תכנית הלימודים המותאמת תשע"ה
 

תכנית הלימודים המעודכנת עברה בשנה האחרונה התאמה למדיניות של משרד החינוך בנושא למידה משמעותית מתוך רצון לעודד למידה פעילה וחווייתית, עבודת צוות, חשיבה מעמיקה ותהליכי חקר ופתרון בעיות במטרה להכשיר את הלומד להתמודדות עם אתגרי המאה ה-21.


התאמת התכנית כללה 3 מהלכים עיקריים:


א. יצירת הלימה בין היקף התכנים למסגרת שעות ההוראה, במטרה לאפשר תהליכי למידה משמעותיים (צומצמו כ-20% מהיקף תכנית הלימודים המקורית).


ב. חלוקת התכנית למרכיב של בסיס הידע והמיומנויות ולמרכיב של פרקי הרחבה והעמקה (מרכיבי ההרחבה וההעמקה סומנו בתכנית).


ג. שילוב של היבטים המקדמים למידה משמעותית בכל חלקי התכנית על ידי הצגת הצעות לפעילויות לימודיות המשלבות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ודרכי הוראה המעודדות ומקדמות חשביה והבנה מעמיקה בתחום הדעת.

 

הערות והארות נא להפנות בכתב אל:

ד"ר רוחמה ארנברג מרכזת ועדת התכנית
אגף מדעים
משרד החינוך, ירושלים 91911
טלפון – 02-5601059
E-mail: ruhamaer@education.gov.il

 

 

 הקדמה 

 

מבואות

תפיסה רעיונית

מדע וטכנולוגיה בראייה תחומית ובינתחומית

עקרונות פדגוגיים

מבואות לעולם התכנים

 

כיתה ז'

 חומרים

 אנרגיה 
 מדעי החיים

 טכנולוגיה 

 

כיתה ח'

 חומרים

 אנרגיה
 כוחות ותנועה
 מדעי החיים

 טכנולוגיה

 

כיתה ט'

 חומרים

 אנרגיה
 מדעי החיים 

 מיומנוית חקר
 מיומנויות תיכון
 מידענות
 

תאריך עדכון אחרון: 11/06/2014

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/09/2015