education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני תמיכה למרכזים להעמקת החינוך היהודי בבתי ספר ממלכתיים
 

בס"ד

 

בהמשך להודעתנו  בדבר הגשת בקשות תמיכה לאגף לתרבות יהודית לשנת 2018,

הרינו להודיע כי נפתח במערכת מרכבה קול קורא  שמספרו   8376

 מועד הגשה אחרון הוא 1.12.2017

 בתחום מרכזים להעמקת החינוך היהודי בבתי ספר ממלכתיים.

לכל שאלה בענין מבחני התמיכה למפקח מר אליעזר שחור   eliezersh@education.gov.il

מבחני התמיכה

הוראות למילוי טופס 15

טופס 15 לדיווח ימי תלמיד

להלן תהליך הגשת בקשת התמיכה :

להלן פירוט המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה "ברמת הבקשה"

את המסמכים עליכם להגיש חתומים  כנדרש ולסרוק כקובץ בשורה המתאימה.

ניתן להוריד את הטפסים מהלינק  או מאתר האגף לתרבות יהודית.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Toranit

קוד מסמך  בפורטל

תיאור המסמך

חתימה נדרשת

149

דו"ח ביצוע   כספי  תקציב מול ביצוע לפעילות הנתמכת לשנת 2017 (גם אם לא נתמכתם)  לדווח תקציב לפעילות הנתמכת 2018  (מסמך מובנה)

דיגיטלית

150

בקשה והנמקה  טופס מובנה

דיגיטלית

k001

התחייבות להחזר מקדמה

ידנית

k002

תכנית עבודה 2018

ידנית

k003

הצהרה על פעילות 2018

ידנית

k004

הצהרה בדבר העסקת רכז הדרכה/מנחה 2018

ידנית

k005

פרטי המרכז

ידנית

K006

מאזן בחן לשנת 2017   נכון למועד ההגשה מפורט בו  יודגשו  הסעיפים לפעילות הנתמכת

 

K007

טופס 7א ביצוע  2018

ידנית

K008

טופס 7א ביצוע  סופי 2018

ידנית

 

מסמכים ברמת גוף:

עמותה שהגישה בקשת תמיכה בפורטל בעבר תגיש את כל המסמכים  למעט מסמכי הגוף:

Z01, z02  ,z03 ,z04   ו – z07

 

 

קוד מסמך  בפורטל

תיאור המסמך

חתימה נדרשת

Z01

תעודת רישום העמותה

סריקה כקובץ

Z02

תזכיר ותקנון חתומים ומאושרים ע"י הרשם

סריקה כקובץ

Z03

רשימת מייסדים חתומה  על ידי רשם העמותות

סריקה כקובץ

Z04

מעמד ברשות המסים

סריקה כקובץ

Z05

כתובת המשרד והסניפים

מסמך מובנה

Z06

פרטי חשבון והסכמה למסירתם  טופס מובנה

דיגיטלית

Z07

אישור מהבנק על חשבון התאגיד   בחתימת עו"ד

סריקה כקובץ

Z09

אישור מורשה חתימה   בחתימת עו"ד טופס מובנה

סריקה כקובץ

Z19

פירוט צדדים קשורים יש לדווח מי משלם למי   ועבור מה  נכון לשנת 2017 ולצרף אסמכתאות מגבות /הסכמים  -  טופס מובנה

ידנית

Z20

דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2016 חתום

מאוחדים למי שיש

סריקה כקובץ

Z23

דו"ח תקציב מול ביצוע לכלל העמותה 2017 ותקציב 2017  ותקציב 2018 טופס מובנה

דיגיטלית

Z36

אישור רואה חשבון על בקשת התמיכה בצירוף z17-z18 חתומים לשם זיהוי על ידי רו"ח בהעדר מנהל לעמותה יש לצרף מסמך מי מנהל את העמותה ,לציין בכתב יד את תאר התפקיד  אם לא הצלחתם ממחסן התפקידים

ידנית

Z50

2 הצהרות  (התחייבות   +  הגשת מסמכים)טופס מובנה

ידנית

Z53

פירוט תמיכות ועזבונות ממשרדי ממשלה (מסמך מובנה)

ידנית

Z54

הצהרת מורשה חתימה על פיקוח ובקרה טופס מובנה

ידנית

 

 

מסמכים ברמת גוף  - טופס מאגד z40

 

קוד מסמך  בפורטל

תיאור המסמך

פרטים נדרשים

Z13

פרטי בעלי תפקידים ומורשה חתימה

שם ,תאר תפקיד, תעודת זהות, כתובת פרטית ומס' טלפון

Z14

פרטי חברי וועד מנהל (הנהלה)

שם , תפקיד, תעודת זהות

Z33

פרטי חברי וועדת ביקורת

יש לדווח לפחות שני חברים אלא אם יש גוף מבקר לציין פרטיו

Z17

דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות נתונים שנתיים

שנת 2016 נתונים מבוקרים

שנת 2017 נתוני הנהלת חשבונות     1-10 וצפי 11-12 (שנה מלאה)

 שנת 2018 על פי הצעת תקציב(ז23)

 

ביאור שווי כסף

במידה ודווחו הוצאות בשווי כסף יש לצרף אסמכתאות מגבות להיקף המחזור המדווח  לכל השנים 2016-   2018        (שמאות, פרטי מתנדבים שם והיקף העסקתם)

Z18

דו"ח חמשת מקבלי שכר גבוה ובעל תפקיד ניהולי בכיר  נתונים שנתיים

להקפיד לציין תאר תפקיד מדויק בכתב יד אם אין במחסן התפקידים

שנת 2016 נתונים מבוקרים

שנת 2017 נתוני הנהלת      חשבונות 1-10 וצפי 11-12 (שנה מלאה)

 

שנת 2018 על פי הצעת תקציב (ז23)

 

Z22

דו"ח מקורות ושימושים נספח לדוחות הכספיים 2016

בדו"ח זה יש להזין את סכום התמיכה המאושר בגין שנת 2016 ולהתעלם מהסכומים המופיעים בדו"ח באופן אוטומטי.

 

הערות כלליות:

א.      הגשת הבקשה

לאחר הקמת הבקשה וצירוף המסמכים יש ללחוץ על הכפתור "הגשת בקשה שנוצרה". ללחיצה על כפתור זה משמעויות נוספות, בין היתר קביעת מועד מדויק לטיפול בבקשה ע''י המשרד לחישוב קיזוזים/קנסות במידה ומגיש הבקשה לא עמד בתנאי סף נדרשים כגון: מסמך חובה שטרם מולא וצורף או שאינו תקין. בעת הגשת בקשה מתחייב המגיש כי כל המסמכים הנדרשים לפי הוראות חשב כללי הינם כלולים ותקינים להגשה ולבחינה/לחילופין יוגש תוך מועד קצוב (מרגע לחיצה על לחצן הגשת הבקשה)

ב. חתימה דיגיטלית

במסגרת הגשת בקשת התמיכה, על מורשה החתימה להחתים מספר מסמכים בחתימה דיגיטלית.

1. ניתן לקבל את כל האינפורמציה באתר פורטל הממשלה www.gov.il "כרטיס חכם - חתימה אלקטרונית".
2. לצורך ביצוע חתימה דיגיטלית על הגופים להתקין את תוכנת "
Sign & Verify" במחשבים האישיים של מורשה החתימה ונציגי הגוף (יש להוריד את התוכנה מאתר משרד האוצר)

לחץ כאן למעבר להורדת התוכנה

לקבלת הנחיות להתקנה ושימוש בתוכנת החתימה הדיגיטלית, על הגופים לפנות לספק שמנפיק את הכרטיס ה"חכם". תמיכה טלפונית לשימוש בחתימה דיגיטלית ניתן לקבל מ"תהילה" בטלפון         1-800-200-560.

מרכז תמיכה מקצועי:

כמידי שנה מערך הביקורת המרכזי על גופים נתמכים יפעיל מרכז תמיכה מקצועי לגופים הנתמכים שמטרתו לספק מענה לשאלות מהותיות הנוגעות למילוי בקשות התמיכה. לצורך זה הוקדם מייל ייעודי לנושא אליו ישלחו הגופים את פניותיהם אשר יהיה פעיל מיום 15/10/2017 עד ליום 1/12/2017 בכתובת  tmichothothelp@mof.gov.il

גוף חדש  יפנה לגב' תמר פיזנטי   tamarpi@education.gov.i   טלפון 02-5601380

לקבלת הנחיות להקמה במרכבה ולהנפקת כרטיס חכם.

בברכה,

הרב איתיאל בר לוי

מנהל האגף לתרבות יהודית

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/11/2018  

עדכוני rss