education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
קול קורא למדרשות 2018
 

 

בס"ד

 

בהמשך להודעתנו  בדבר הגשת בקשות תמיכה לאגף לתרבות יהודית לשנת 2018,

הריני להודיע כי נפתח במערכת מרכבה קול קורא  שמספרו   8377

לתמיכה במוסדות ציבור בתחום מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל  .

מועד הגשה אחרון 1.12.2017

קול קורא מס'  8378 להגשת בקשה לתחום שיפוצים, רשאים להגיש  גופים שמפעילים אכסניות  ושהגישו בקשה  בקול קורא מס' 8377

לכל שאלה בענין מבחני התמיכה לפנות למפקח ד"ר צביקה פלג   tsvikape@education.gov.il

מבחני תמיכה

להלן פירוט המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה "ברמת הבקשה"

המסמכים ברמת הבקשה, עליכם להחתימם כנדרש לסרוק כקובץ בשורה המתאימה.

ניתן להוריד את הטפסים מהלינק  או מאתר האגף לתרבות יהודית שכתובתו http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Toranit

קוד מסמך  בפורטל

תיאור המסמך

חתימה נדרשת

149

דו"ח ביצוע   כספי  תקציב מול ביצוע לפעילות הנתמכת לשנת 2017 (גם אם לא נתמכתם)  לדווח תקציב   וגובה תמיכה מאושר  יש לדווח על סמך הנהלת חשבונות לחדשים  1-9 וצפי 10-12  לפעילות הנתמכת

ולדווח תקציב לשנת 2018  (מסמך מובנה)

דיגיטלית

150

בקשה והנמקה  טופס מובנה

דיגיטלית

k001

התחייבות לקבלת מקדמה

ידנית

k002

הצהרה על זהות מנהל המדרשה ורכז ההדרכה

ידנית

k003

הצהרה על קיום מרכז הדרכה

ידנית

k004

תכנית עבודה לשנת 2018 (שני עמודים)

ידנית

k005

הצהרת מוסד ציבור על קיום הפרדה בין תחומים

ידנית

k006

טפסים להגשה ופרטים על פעילות המדרשה –גוף חדש

ידנית

k007

פרטי המדרשה

ידנית

K008

טופס 6 ,טופס 7א וחייבים וזכאים ביצוע בפועל 2018

ידנית

K009

טופס 7א סופי 2018

ידנית

 

מסמכים ברמת גוף:

עמותה שהגישה בקשת תמיכה בפורטל בעבר תגיש את כל המסמכים  למעט מסמכי הגוף:

Z01, z02  ,z03 ,z04   ו – z07

 

קוד מסמך  בפורטל

תיאור המסמך

חתימה נדרשת

Z01

תעודת רישום העמותה

סריקה כקובץ

Z02

תזכיר ותקנון חתומים ומאושרים ע"י הרשם

סריקה כקובץ

Z03

רשימת מייסדים חתומה  על ידי רשם העמותות

סריקה כקובץ

Z04

מעמד ברשות המסים

סריקה כקובץ

Z05

כתובת המשרד והסניפים

מסמך מובנה

Z06

פרטי חשבון והסכמה למסירתם טופס מובנה

דיגיטלית

Z07

אישור מהבנק על חשבון התאגיד   בחתימת עו"ד

סריקה כקובץ

Z09

אישור מורשה חתימה   בחתימת עו"ד טופס מובנה

סריקה כקובץ

Z19

פירוט צדדים קשורים יש לצרף אסמכתאות מגבות טופס מובנה(הסכמים) מתייחס לפעילות 2017

ידנית

Z20

דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2016 חתום למי שיש מאוחדים  לסרוק  גם

סריקה כקובץ

Z23

דו"ח ביצוע   כספי  תקציב מול ביצוע לשנת 2017  של כלל פעילות העמותה (גם אם לא נתמכתם)  נכון אין גובה תמיכה מאושר לשנת 2017  יש לדווח  על סמך הנהלת חשבונות 1-9 וצפי 10-12  לכלל הפעילות  ותקציב לשנת 2018  (מסמך מובנה)

דיגיטלית

Z36

אישור רואה חשבון על בקשת התמיכה בצירוף z17-z18 חתומים לשם זיהוי על ידי רו"ח בהעדר מנהל לעמותה יש לצרף מסמך מי מנהל את העמותה לציין בכתב יד את תאר התפקיד  אם לא הצלחתם ממחסן התפקידים

ידנית

Z50

2 הצהרות  (התחייבות   +  הגשת מסמכים)טופס מובנה

ידנית

Z53

פירוט תמיכות ועזבונות ממשרדי ממשלה (מסמך מובנה)

ידנית

Z54

הצהרת מורשה חתימה על פיקוח ובקרה טופס מובנה

ידנית

 

מסמכים ברמת גוף  - טופס מאגד z40

טופס מאגד אינו טופס ממוחשב שיש להזינו בפורטל  תמיכות לשמור ולהחתים דיגיטלית.

 

קוד מסמך  בפורטל

תיאור המסמך

פרטים נדרשים

 

אישור ניהול תקין לשנת 2018

מוזן אוטומטית בממשק.

Z13

פרטי בעלי תפקידים ומורשה חתימה

תפקיד, שם ,תאר תפקיד, תעודת זהות, כתובת פרטית ומס' טלפון

Z14

פרטי חברי וועד מנהל (הנהלה)

שם , תפקיד, תעודת זהות

Z33

פרטי חברי וועדת ביקורת

יש לדווח לפחות שני חברים אלא אם יש גוף מבקר לציין פרטיו

Z17

דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות נתונים שנתיים לשנת מלאה

שנת 2016 נתונים מבוקרים

שנת 2017 נתוני הנהלת חשבונות לשנה מלאה

שנת 2018 על פי הצעת תקציב

 

ביאור שווי כסף

במידה ודווח הוצאות בשווי כסף יש לצרף אסמכתאות מגבות להיקף המחזור המדווח  לכל השנים(שמאות, פרטי מתנדבים שם והיקף העסקתם)

Z18

דו"ח חמשת מקבלי שכר גבוה ובעל תפקיד ניהולי בכיר  נתונים שנתיים

להקפיד לציין תאר תפקיד מדויק

שנת 2016 נתונים מבוקרים

שנת 2017 נתוני הנהלת חשבונות לשנה מלאה

שנת 2018 על פי הצעת תקציב

 

Z22

דו"ח מקורות ושימושים נספח לדוחות הכספיים

בדו"ח זה יש להזין את סכום התמיכה המאושר בגין שנת 2016 ולהתעלם מהסכומים המופיעים בדו"ח באופן אוטומטי.

 

הערות כלליות:

א.      הגשת הבקשה

לאחר הקמת הבקשה וצירוף המסמכים יש ללחוץ על הכפתור "הגשת בקשה שנוצרה". ללחיצה על כפתור זה משמעויות נוספות, בין היתר קביעת מועד מדויק לטיפול בבקשה ע''י המשרד לחישוב קיזוזים/קנסות במידה ומגיש הבקשה לא עמד בתנאי סף נדרשים כגון: מסמך חובה שטרם מולא וצורף או שאינו תקין. בעת הגשת בקשה מתחייב המגיש כי כל המסמכים הנדרשים לפי הוראות חשב כללי הינם כלולים ותקינים להגשה ולבחינה/לחילופין יוגש תוך מועד קצוב (מרגע לחיצה על לחצן הגשת הבקשה)

ב. חתימה דיגיטלית

במסגרת הגשת בקשת התמיכה, על מורשה החתימה להחתים מספר מסמכים בחתימה דיגיטלית.

1. ניתן לקבל את כל האינפורמציה באתר פורטל הממשלה www.gov.il "כרטיס חכם - חתימה אלקטרונית".
2. לצורך ביצוע חתימה דיגיטלית על הגופים להתקין את תוכנת "
Sign & Verify" במחשבים האישיים של מורשה החתימה ונציגי הגוף (יש להוריד את התוכנה מאתר משרד האוצר)

לחץ כאן למעבר להורדת התוכנה

 לקבלת הנחיות להתקנה ושימוש בתוכנת החתימה הדיגיטלית, על הגופים לפנות לספק שמנפיק את הכרטיס ה"חכם". תמיכה טלפונית לשימוש בחתימה דיגיטלית ניתן לקבל מ"תהילה" בטלפון                1-800-200-560.

מרכז תמיכה מקצועי:

כמידי שנה מערך הביקורת המרכזי על גופים נתמכים יפעיל מרכז תמיכה מקצועי לגופים הנתמכים שמטרתו לספק מענה לשאלות מהותיות הנוגעות למילוי בקשות התמיכה. לצורך זה הוקדם מייל ייעודי לנושא אליו ישלחו הגופים את פניותיהם אשר יהיה פעיל מיום 15/10/2017 עד ליום 1/12/2017 בכתובת  tmichothothelp@mof.gov.il

 גוף חדש  יפנה לגב' תמר פיזנטי   tamarpi@education.gov.i   טלפון 02-5601380

לקבלת הנחיות להקמה במרכבה ולהנפקת כרטיס חכם.

בברכה

איתיאל בר לוי

מנהל האגף לתרבות יהודית

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/05/2018  

עדכוני rss