education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים לחלוקת כספי הקצבות של משרד החינוך לרשויות מקומיות בעבור פרויקטים ייחודיים בתחום התרבות היהודית
 

קריטריונים לפרויקטים הייחודיים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/04/2018  

עדכוני rss