education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים לחלוקת כספי הקצבות של משרד החינוך לרשויות מקומיות בעבור פרויקטים ייחודיים בתחום התרבות היהודית
 

נפתח קול קורא שמספרו 8834
תוקפו מיום 6/12/2017 עד ליום 12/12/2017

קריטריונים לפרויקטים הייחודיים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/12/2017  

עדכוני rss