education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
פנייה לציבור-טיוטת תיקון מבחני תמיכה ב"מפעלי תרבות יהודית"
 

פנייה לציבור

 

טיוטת תיקון מבחני תמיכה ב"מפעלי תרבות יהודית"

 

משרד החינוך מודיע כי בכוונתו לתקן את המבחנים לחלוקת כספי תמיכות למפעלי תרבות יהודית, זאת בהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985 ובהתאם לנוהל להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם על פי מבחני תמיכה שוויוניים.

 

המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת התיקון המוצע, בטרם יוחלט על ניסוחם הסופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם.

 

נוסח טיוטת התיקון המוצע מפורסם באתר האינטרנט של המשרד: www.education.gov.il/toranit ואפשר להוריד אותו כאן.

 

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בקשר לטיוטת התיקון המוצע למבחני התמיכה האמורים, מוזמן לעשות זאת בפנייה בכתב למספר פקס 02-5601805 או בדואר אלקטרוני אל: mazaltr@education.gov.il, לפרטים ניתן לפנות למזל טרבלסי באגף לתרבות תורנית טל'

 - 02-5601307.

 

את הפניות יש להעביר עד לתאריך 07.09.08. לאחר מועד זה יגובש נוסח סופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם, תוך התייחסות לפניות שנתקבלו עד למועד האמור.

 

אין האמור לעיל מהווה משום התחייבות לתמוך בעתיד במוסדות ציבור בנדון.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss