education - חינוך אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

 
 
 
 
 
 
 
המחלקה לרווחה קהילה והורות
 


אודות המחלקה

המחלקה לרווחה קהילה והורות שינתה פניה בעקבות השינוי הארגוני שנעשה באגף בשנים האחרונות.
עבודת המחלקה מתמקדת ברצף היום בדגש על שעות אחה"צ, ברצף הגילאים וברצף הסיכון.
תחומי העיסוק העיקריים: תכנית הרווחה החינוכית, תכנית שיקום השכונות, תכניות האגף במסגרת התכנית הלאומית 360, תחום הגיל הרך, תחום תרבות ואומנות (קול הרוח), מועדוניות משפחתיות, תחום הורים ומשפחה, תקצוב עמותות העוסקות בנוער בסיכון, ומיזמים משותפים כגון: פותחים עתיד.

 


 

ייעוד ומטרות

המחלקה פועלת בשני מישורי עבודה. האחד, ישירות מול רשויות מקומיות והשני כשירות רוחב לכל מחלקות האגף בנושא הורות ומשפחה כתחום חוצה גילאים ומחלקות.


במישור העבודה מול הרשויות מתמקדת העבודה בבניית עוגנים יישובים המספקים מענה קהילתי בשכונות שהוגדרו כשכונות רווחה או שיקום. עוגנים אלו כוללים מרכזים לגיל הרך, מרכזי הורים ילדים, ומרכזי נוער. מישור עבודה זה נועד להנגיש לתושבים שירותים איכותיים אשר יאפשרו לילדים והוריהם לקדם את הישגיהם הלימודיים, החברתיים והתרבותיים.


כמו כן פועלת המחלקה ליצירת מענים ייעודיים לאוכלוסיות בעלות חסך לימודי-חברתי על מנת לאפשר צמצום פערים וקידום השוויון.

 

אוכלוסיית היעד

  • תלמידים בגילאי לידה עד 18 והוריהם המתגוררים בישובים שהוגדרו כיישובי רווחה ושיקום.

  • תלמידים והוריהם (הקהילה) בישובים בהם פועלת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360.

  • ילדים בגיל הרך המאותרים כבעלי פוטנציאל תקין, אך מצויים בסיכון לעיכוב התפתחותי בשל מאפייני סביבה ומשפחה.

  • ילדים בגילאי בית הספר היסודי הזקוקים למסגרת ביתית (מועדונית) אשר פועלת אחר הצהריים.

  • הורים וקהילה בכל הישובים בהם מעורבת המחלקה.

 

מבנה המחלקה

המחלקה פועלת אל מול הרשויות המקומיות כאשר העבודה מתבצעת דרך המחוזות. יישובים שהוכרזו כזכאים לתכניות הרווחה והשיקום זוכים לתקצוב ייעודי. בישובים קיימים צוותי היגוי הממפים את הצרכים ומציעים תכניות כמענים לצרכים שאותרו. צוותי ההיגוי מקבלים הנחיות מהמטה דרך המחוזות כאשר מדי תקופה מוגדרים יעדים התואמים את רוח האגף והדגשי המחוזות.

 

יו"ר צוותי ההיגוי הינם מפקחים כוללים בישובים כשהדגש הוא על שיתופי פעולה רחבים המאגדים בתוכם את כל התוכניות, המשאבים ובעלי המקצוע למען פיתוח תכניות ומציאת פתרונות חינוכיים איכותיים עבור התלמידים והוריהם.

 

כמו כן, מפעילה המחלקה תכניות מרכזיות הפועלות בטווח רחב יותר בקרב אוכלוסיית מוחלשות כגון: תכניות לגיל הרך, מועדוניות, תרבות בשכונות.
המחלקה שוקדת על פיתוח תכניות רב מערכתיות  לעבודה עם הורים  בשיתוף המחלקות השונות באגף.פעילות המחלקה

המחלקה פועלת לגיבוש עקרונות בסיס לפעילותה כך שייווצרו ממשקים פנים מחלקתיים וחוץ מחלקתיים.

ממשקים פנימיים: חברי הצוות מגבשים תכנית עבודה השוזרת את הממשקים של הגילאים השונים בעבודה עם הורים וקהילה, תוך כדי שילוב החלקים השונים של המחלקה זה בזה כגון: פעילויות תרבות במועדוניות, עבודה משולבת של הצוותים בתוכניות של תכניות אור ובמועדוניות בלמידת נושא העבודה עם ההורים.
 
ממשקים חוץ מחלקתיים: נעשים חיבורים בין צוות המחלקה לצוותי מחלקות אחרות לפיתוח תכניות משותפות לדוגמא: נושא הורות משובץ כחלק מתורת עבודתו של הקב"ס כמו גם בניית תכניות משולבות בעבודה עם הורים ביחידות לקידום נוער.

ממשקים נוספים נעשים אל מול משרדי ממשלה שונים בעיקר בתוכניות הרווחה והשיקום ובתכנית הלאומית. ממשקי העבודה מתקיימים אל מול משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לעלייה ולקליטה, משרד הבינוי והשיכון, משרד הבריאות, המשרד לביטחון פנים ומול ג'וינט-אשלים.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/01/2018  

עדכוני rss