education - חינוך אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

 
 
 
 
 
 
 
תוכנית מב"ר
 

אודות

כיתת מב"ר  היא כיתת אם בשכבות י-יב' והיא מהווה חלק ממערך הכיתות בשכבת הגיל.

התוכנית  נועדה  :לחזק תלמידים ברמה רגשית, ערכית וקוגניטיבית כך שיוכלו להשיג זכאות לתעודת בגרות איכותית מיטבית שתאפשר להם להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה.
.

דגשים/ יחודיות  תוכנית  מב"ר:

חיזוק ועידוד ההתמדה של תלמידי מב"ר בשכבות הגיל השונות
• כיתות מב"ר הן  כלי לספק לתלמידי התוכנית מסגרת חינוכית יציבה שתקדם את מטרותיה הלימודיות והרגשיות.
• במהלך תהליך ההוראה בכיתת מב"ר  הדגש הינו על חינוך לערכים
• הקנית כישורי חיים  ומעורבות חברתית -  בכיתת מב"ר יש דגש על  הפן החברתי הכולל תהליך מצמיח ומטפח את אזרחי המחר כבוגרים  אחראיים בעלי רצון לתרום לחברה: מוסדותיה ופרטיה

מטרות

  • מניעת נשירה והגברת ההתמדה של תלמידי כיתות מב"ר בשכבות הגיל י'-יב'.
  • לימודיות:  גידול שיעור הזכאים לתעודה משמעותית  (תעודת בגרות, זכאות לבגרות , צבירת 14 יחידות לימוד טכנולוגיות, טיוב תעודת הבגרות מ- 3 יח"ל ל- 4  ו- 5 יח"ל באנגלית ובמתמטיקה.,פיתוח דרכי הוראה חלופיות לקידום אוכלוסיות מוחלשות.
  •  חברתיות: פיתוח תחושת השייכות  ומעורבות חברתית של התלמיד בקהילה.- חשיפה, סיוע ומתן כלים והזדמנות לתלמידים משכבות סוציו-אקונומיות מוחלשות להשתלב בשירות הצבאי, שירות לאומי ואזרחי, עולם התעסוקה והאקדמיה.
  •  אישיות: פיתוח כלים להעלאת מוטיבציה, דימוי עצמי, מסוגלות לימודית והתמודדות רגשית.

תוכניות תוספתיות:

 

 

למידע וטפסים:

 חוברת מב"ר

2019  טפסים לפתיחת כיתות מב"ר

 מב"ר - טפסים שוטפים

 

 

קול קורא, 2019

 

תגבורי חורף- קול קורא לבתי ספר

 

  דו"ח ביצוע לתגבורים לימודיים- חורף  הוצאות / הכנסות

 

קריטריונים חתומים תגבורי חורף מבר

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/03/2019  

עדכוני rss