education - חינוך אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

 
 
 
 
 
 
 
האגף במינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער
 

 

מפקחת, ממונה שח"ר: עליזה שרייר

 

טלפון: 03-6898825, פקס: 03-6883929

 

דוא"ל: alizas@kfar-olami.org.il

 

 

מפקחת, ממונה ביקור סדיר: ורדה שרגאי

 

טלפון: 03-6898743/5

 

דוא"ל: vardas@kfar-olami.org.il

 


רכזת בכירה: אורית בן יעקב

 

דוא"ל : ority@kfar-olami.org.il

 

טלפון: 03-6898814, פקס: 03-6883929

 

 

 

אודות המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי לעליית הנוער

המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועלית הנוער הינו יחידת סמך של משרד החינוך אשר ממוקד בשלוש משימות עיקריות:


א. המינהל כמחוז ארצי לבתי ספר אזוריים-התיישבותיים ובתי הספר בכפרי נוער


מועצות האזוריות: בתי הספר של המינהל קולטים את כלל אוכלוסיית הילדים של האזור, תוך חיפוש אחר פתרונות יצירתיים במענה לצרכים של כלל האוכלוסיות, לרבות הנזקקות ביותר.


כפרי נוער וחינוך פנימייתי: בניית "רשת בטחון" לבני נוער אשר נפלטו או לא מצאו את מקומם במסגרת מערכת החינוך של הישוב בו מתגוררת משפחתם. אוכלוסיות אלה כוללות בני נוער ילידי הארץ מאוכלוסיות בסיכון, בני נוער עולים, או בני עולים אשר משפחתם לא השכילה עדיין לעבור בהצלחה את שלבי ההתערות בחברה הישראלית.

 

קיימים ארבעה מאפיינים הבולטים במיוחד בבתי הספר הללו:

 1. קבלה בלתי סלקטיבית ומתן מענה חינוכי באיכות גבוהה לכלל ילדי האוכלוסייה המתגוררת באזור
 2. הסתכלות על בית הספר כחלק מהותי מהקהילה
 3. חינוך לערכים, תרומה והרתמות למשימות לאומיות
 4. אוטונומיה חינוכית ומינהלית לבתי הספר

 

 

ב. גורם מקצועי מרכזי האמון על הטיפול בנושא החינוך הפנימייתי

המנהל פועל בקשת רחבה של פעולות החל מקליטה והשמה של חניכים בפנימיות, עבור בפיקוח על החינוך ואיכות החיים של הילדים בפנימיות ועד למגוון שרותי השתלמויות והדרכה חינוכיים ופסיכוסוציאליים הניתנים לחניכים ולעובדים בשדה.
המינהל פועל כמסגרת גג המנווטת את כלל הגורמים העוסקים בחינוך הפנימייתי במשרד החינוך: האגודה לקידום החינוך, המפעל להכשרת ילדי ישראל, מת"ן ומינהלת נעל"ה הפועלת במסגרת האגודה לקידום החינוך.

 

ג. המינהל כמרכז פדגוגי ארצי בתחום מדעי החיים, הסביבה, החקלאות והחינוך הימי

בעידן בו הולכת וגוברת המודעות לסביבה ולטבע כמשאב קיומי בסיסי העומד בסכנת הכחדה וכיליון, יש חשיבות מיוחדת לטיפוחו של דור צעיר אוהב נוף וטבע. המינהל הינה המסגרת הרלוונטית להענקת משמעות לכוון זה במערכת החינוך. לימודי הסביבה ומדעי החיים והחקלאות הותאמו למגמה זו ואווירת הכפר היא הסביבה ההולמת למימוש יעדים אלה.


 

אוכלוסיית היעד

תכניות האגף במינהל לחינוך התיישבותי מיועדות לתלמידים מאוכלוסיות סוציו-אקונומיות נמוכות בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

 

מטרות

בסיס פעילות התכניות עומדת הנחת היסוד ש"כל תלמיד יכול", כחלק ממילוי המטרות המרכזיות הבאות:

 • למידה משמעותית המחזקת את תחושת המסוגלות
 • מניעת נשירה ממערכת החינוך
 • הצלחה בבחינות הבגרות

 

תכניות


 מינהל אמון על פיתוחן של תכניות ייחודיות המשרתות תלמידים בבתי הספר
 האזוריים וכפרי הנוער, כדלקמן:

 • תכנית ט"ל
 • טיפוח הקריאה והכתיבה
 • פויירשטיין - העשרה אינסטרומנטלית
 • בי"ס ערב קידום לימודי
 • תכנית למניעת סמים ואלכוהול
 • מרכז חירום לב הדסים

 

לאתר המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/12/2015  

עדכוני rss