education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
כתה א'- מבדק קריאה וכתיבה
מבדק הקריאה והכתיבה בכיתות א' לשנת תש"ע
 

מבדק הקריאה והכתיבה בכיתות א' הינו כלי בלתי נפרד מתהליכי ההוראה וההערכה של הוראת  הקריאה בכיתות א'. באמצעותו ניתן לעקוב אחר שליטתם של תלמידי כיתות א' במיומנויות הקריאה והכתיבה לאורך תהליך רכישת הקריאה. ממצאי ההישגים של התלמידים בסוף כיתה א' אף משרתים את מחנכות כיתות ב' בהיותם נקודת מוצא לתכנון ההוראה בראשית השנה.

 

בתחילת השנה נדרשות המחנכות להעביר לתלמידים את שתי המשימות הראשונות של המבדק: "קריאת שמות האותיות" ו"קריאת צלילי האותיות" - זאת בשל היותן משימות המסייעות באיתור קשיים ברכישת הצופן האלפביתי.  גם את המשך המבדק יש לערוך בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת "מדריך למורה" המצורפת מדי שנה לערכות המבדקים.

 

חבילות של ערכות המבדק מגיעות לבתי הספר בתחילת השנה  מאגף לחינוך יסודי.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/07/2015