education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
כתה ב'-מיצ"ב  ב'
מיצ"ב - "מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית"
 

המיצ"ב - "מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית" - הוא מערכת מדדים בית-ספריים, המשמשת עבור מנהל בית-הספר וצוותו כלי עבודה מרכזי לתכנון משאבים ולניצולם.

 

נקודת המוצא המנחה את פיתוח המיצ"ב היא התפיסה כי בית-הספר הוא מכלול המורכב מחלקים רבים שיש ביניהם יחסי גומלין. מדובר בארגון הכולל סביבה לימודית, תכניות לימודים, הישגים, תכניות לפיתוח מקצועי של הסגל, מערכות יחסים רבות (תלמידים-תלמידים, מורים-מורים, מורים-תלמידים, מורים-הורים) ועוד. לפיכך, כדי לקבל תמונה המתארת את סביבת בית הספר, יש לבחון היבטים רבים שיקיפו וישקפו את מורכבותה.

 

בחינות המיצ"ב מקיפות חומר שנלמד עד לאותה נקודת זמן (חומר הלימודים עשוי להיות מאותה שנת לימודים ומשנים קודמות). מפרטי המבחנים מפורסמים באתר ראמ"ה.

 

קישור לאתר למבחני המדף לכתות ב'

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/07/2015