education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
רכישת השפה הכתובה בסביבה הממוחשבת
 

 

 

 

 

 

 

המחלקה לסביבות למידה חדשניות זה שנים את תהליך רכישת השפה הכתובה בסביבה הממוחשבת. בשנת תשס"ה היא פרסמה חוברת בה רוכזו תובנות והמלצות שגובשו בעקבות התנסויות מגוונות בבתי הספר - ראשיתן במסגרת נו"פ (ניסוי ופיתוח) שהוביל האגף לחינוך יסודי, והמשכן בישובים או בתי ספר שאימצו את עקרונות התכנית.


 

 
 

תדריך זה נועד ללוות ולסייע בתהליך רכישת השפה הכתובה. ניתן לקשור את הפעילויות בתדריך זה עם תכנית הלימודים בשפה, והמסמך "למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי".


אנו ממליצים לשלב את החוברת בהשתלמות המוסדית ובהדרכה, להיעזר בתדריך בתכנון וארגון הסביבה הלימודית ולשאוב רעיונות מההצעות ומהדוגמאות המופיעות בו.


אפשר לרכוש את החוברת באמצעות "ספר לכל", טלפון: 1-800-35-1800.


אפשר לעיין בעיקרי החוברת כאן

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/02/2013