education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית פעילות בית-ספרית ככלי לניהול פדגוגי
 

אמר הבעל שם טוב אל תלמידיו: "כשם שיש בעלה כוח השורש, כך יש בכל כלי רוח האדם שעשה אותו, ומתוכו יש להכיר את מהותו ואת מנהגיו"

(בובר מ', אור גנוז, עמ' 90) 

                               

אחד הגורמים העיקריים המשפיעים על מימוש מטרות החינוך בבית-הספר הוא המינהל בו.

תכנית פעילות בית-ספרית היא כלי עבודה יישומי המשמש את בית-הספר לקידום תפקודו כמערכת חינוך-למידה. ערכה זו כוללת את התבנית של תכנית הפעילות הבית-ספרית ותדריך לפיתוחה. התדריך מציג את האפשרויות הגלומות בתכנית הפעילות ככלי לניהול פדגוגי.

קראנו לערכה "הקנקן ומה שבתוכו" באנלוגיה לפתגם חז"ל "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו". תכנית הפעילות היא כלי אחיד: זוהי תבנית המאפשרת להציג את הפעולות שבית-הספר מתכנן לבצע כדי לממש את הקדימויות שלו. גם העקרונות המלווים את תהליך פיתוחה של התכנית ויישומה הם אחידים. ואולם התהליכים המוסדיים, ההחלטות המתקבלות, התכניות והדרכים ליישומן הם ייחודיים לכל בית-ספר ובית-ספר.
התדריך מציג את מה שבתוך הקנקן. זה דומה למסע מאתגר. מכאן בא דימוי נוסף שהשתמשנו בו, הדימוי של מסע. המסע מזמן עושר של למידה, חשיבה ועשייה. התדריך בא לסייע לבתי-הספר למלא את הקנקן בייחודיות שלהם.

התכנית היא מסלול מתוכנן אל עבר יעד/ים שבית-הספר קבע לעצמו בשנת פעילות מסוימת. כבכל מסע גם בבניית התכנית יש צורך להחליט על היעד, לתכנן אותו בקפידה, להצטייד במפות, בצידה, בנתונים לגבי תנאי השטח, בעצות של בעלי ניסיון שכבר עשו את המסלול (למרות הידיעה הברורה שבסופו של דבר חוויית המסע האישית שלנו תהיה שונה מזו של כל אחד אחר וייחודית לנו בלבד), בכתובות למנוחה ולהצטיידות. למרות ההכנות והתכנון הקפדני, כמו בכל מסע, יש הפתעות בדרך (וזה מה שהופך אותו בדרך-כלל למסעיר ומרגש). לפעמים יש צורך להתעכב ולבדוק, האם לא טעינו בדרך. לפעמים יש צורך לבצע תיקוני מסלול; לפעמים יש צורך לבקש עזרה מאנשים בעלי רצון טוב. ובסיום המסלול - משהגענו ליעד - לא נותר אלא להתענג על ההישג ולהתחיל במסע חדש.

יש מהלכים שיש לבצע לפני כתיבת תכנית הפעילות ויש מהלכים שיש לבצע לאחר כתיבתה. לאורך כל הדרך יש צורך לקבל החלטות, משוב ולהפיק את הלקחים המתבקשים. בחוברת מוצגים הצמתים העיקריים של קבלת החלטות ומשוב, מועלים קשיים אפשריים (קראנו להם "המהמורות שבדרך") ומודגמות דרכים להתגבר עליהם (קראנו להן "תיקוני דרך" ו"צידה לדרך"). שולבו מקורות מידע והפניות להרחבת הידע למעוניינים, הוצעו שאלות לחשיבה, הובאו כלים מתחום הניהול וצוטטו עדויות מתוך העשייה בשדה. בכל צומת קבלת החלטות יש "צידה", מידע שיכול להאיר את הנושא שלגביו עומדים לקבל החלטה.

ניתן להשתמש בתדריך כולו לביצוע המהלכים של פיתוח תכנית פעילות בית-ספרית, אך ניתן גם להשתמש ביחידות נבחרות מתוכו, על-לפי הצורך.

שרה רויטר
מנהלת האגף לחינוך יסודי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/02/2013