education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
נהגים צעירים
 

 

 

 

  • מוסיקת רקע אצל נהגים צעירים: ניסוי במערכת לניטור נהיגה/ וורן ברודסקי
   האם האזנה למוסיקה משפיעה על איכות הנהיגה והלטישה ברכב? אם כן,האם כל סוגי המוסיקה דומים,או שמא קיימים הבדלים בהשפעה המתבססים על מאפיינים מבניים במוסיקה עצמה?
   האזנה בזמן הנהיגה עשויה להיראות טריוויאלית ,אולם אצל אחוז ניכר מהנהגים המוסיקה הפכה באופן ברור למרכיב בסיסי בחוויית הנהיגה.
   הסקר מוכיח ,שהאזנה למוסיקה בתוך הרכב מעניקה תנאים אופטימאליים להיסח הדעת העלול לגרום לנהג טעויות בחישוב וחוסר דיוקים,עבירות תנועה והתנהגות אגרסיבית.

   

  • בחינת השפעת תוכנית לימוד לזיהוי גורמי סכנה על יכולתם של נהגים צעירים לזהות מצבי סכנה/ ד"ר טל אורון-גלעד
   מיומנות נמוכה בתפיסת סכנות ((Hazard Perception-HPהיא גורם משמעותי ביותר למעורבות היתר של נהגים צעירים ובלתי מנוסים בתאונות דרכים.
   תפיסת סכנות,היכולת "לקרוא את הכביש" ולהטרים ארוכים עתידיים ניתנת לאימון.
   המחקר הנוכחי בחן את יעילותן והתפתחותן של שתי תוכניות אימון משלימות – תכנית הטרם ופעל Act and Anticipate Hazard Perception Training (AAHPT),)
   המבוססת על חשיפת הנהגים הצעירים למגוון רחב של מצבי נהיגה אליהם מן הסתם לא נחשפו במהלך ניסיונם הקצר כנהגים

   

   

   

  בשנת  2011  היו מעורבים בתאונות דרכים קטלניות 110 נהגי רכב צעירים, מתוכם 48 נהגים צעירים הרוגים, עלייה של 8% במספר הנהגים הצעירים המעורבים בתאונות קטלניות בהשוואה לשנה קודמת.

  שיעור מעורבותם של נהגים צעירים בתאונות קטלניות, גבוה משיעורם היחסי במצבת המורשים לנהוג (21% ו-15%, בהתאמה).

  בשנת 2011 חלה עלייה של 12.5% במספר הנהגים הצעירים המעורבים בתאונות קטלניות בדרכים בינעירוניות

  במספר הנהגים הצעירים אשר היו מעורבים בתאונות קטלניות בדרכים עירוניות כמעט ולא חל שינוי בהשוואה לשנה קודמת.

  ביחס לשיעורם במצבת הנהגים, מעורבותם של  נהגים צעירים מהמגזר הערבי בתאונות דרכים קטלניות גבוהה פי 4 בהשוואה לנהגים צעירים יהודים ואחרים.

  בקרב נהגים צעירים מהמגזר הערבי חלה עלייה של 14% במעורבותם בתאונות דרכים קטלניות בשנת 2011, בעוד שבמספר הנהגים הצעירים ,יהודים ואחרים, המעורבים בתאונות קטלניות לא חל שינוי.

  מעורבות נהגים צעירים בתאונות קטלניות עצמיות, המשקפות את חוסר הניסיון וחוסר המיומנות שלהם בנהיגה, הינה בשיעור הגבוה פי 1.6 מזה של נהגים מבוגרים יותר בתאונות אלה.

  רבים מהמחקרים הצביעו על נטילת הסיכונים של הנהג הצעיר כגורמת לכך,וניסו לעמוד על הגורמים השונים העשויים להשפיע עליה.

  המחקר הנוכחי בחן האם יש קשר בין המערכת הערכית,היענות ללחץ חברתי שלישי ורלוונטיות הנהיגה לערך העצמי לבין הנכונות ליטול סיכונים בנהיגה בקרב נהגים צעירים,והאם ניתן להשפיע על הנטייה ליטול סיכונים בנהיגה באמצעות הבלטה של ערכים מסוימים.

   

  רבים מהמחקרים הצביעו על נטילת הסיכונים של הנהג הצעיר כגורמת לכך,וניסו לעמוד על הגורמים השונים העשויים להשפיע עליה.

  המחקר הנוכחי בחן האם יש קשר בין המערכת הערכית,היענות ללחץ חברתי שלישי ורלוונטיות הנהיגה לערך העצמי לבין הנכונות ליטול סיכונים בנהיגה בקרב נהגים צעירים,והאם ניתן להשפיע על הנטייה ליטול סיכונים בנהיגה באמצעות הבלטה של ערכים מסוימים.

  על משמעותה של "המכונית המשופרת" והיבטים מוטוריים של גבריות דינאמית בקרב נהגים צעירים מהעיר הבדווית רהט ומהעיר המקוטבת רמלה

   

   

   
   
      תאריך עדכון אחרון:  18/01/2015