education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
"חינוך תעבורתי"
 

 

מטרות

 

 

פעולות

 

תוצאות צפויות

 

קידום המודעות של התלמידים לנורמות החברתיות ולהשפעת הסביבה, עיצוב עמדות, יחס וגישה להתנהגות בטיחותית בדרכים

 

הוראה בכיתות, הכשרת מורים והדרכתם בהטמעת תכנית הלימודים "חינוך תעבורתי"

 

התלמידים יגבירו את מודעותם לבטיחות בדרכים ויטמיעו התנהגות בטיחותית כהולכי רגל, כנוסעים וכנהגים.

 

 

סילבוס - מתווה לחינוך תעבורתי לכיתות י'

הסבר לגרסה

אוגדן חומרי זה"ב - קובץ PDF

אוגדן חומרי זה"ב - קובץ WORD

חינוך תעבורתי - מידע למנהלים

מדריך דדיקטי למשתמש

זה"ב של אזרחות - פרק 2

זה"ב של אזרחות - פרק 6

 

סרטי הילוך ראשון

 

מאגר השאלות והתשובות למבחן הנהיגה העיוני - משרד התחבורה

 

 

נושאים מרכזיים בתכניות הלימודים לכיתות  י'

 

 

אחריות המשתמש בדרכים

תקשורת בתעבורה

הדרך והסביבה

מהירות

נהיגה בעיר ומחוץ לעיר

לחץ קבוצתי

נהיגת לילה

תכנון דרך

 

אלכוהול ונהיגה

עייפות בנהיגה

תנאים מכבידים

הכרת הרכב

שליטה עצמית בנהיגה

"כמעט תאונה"

טרקטורון

הנהג החדש

אופניים חשמליים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/11/2017