education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
בטיחות בגן הילדים
לנוע בעולם מתנועע
 

פירוט המטרות, הפעולות והתוצאות צפויות

 

 

מטרות

 

 

פעולות

 

תוצאות צפויות

 

יצירת תשתית לימודית לחינוך לבטיחות בדרכים ולטיפוח תרבות התנהגות

 

 

הכשרת גננות והדרכתן בהטמעת תכנית הלימודים "לנוע בעולם מתנועע"

 

מודעות גבוהה של התלמידים, הגננות וההורים לבטיחות בדרכים של ילדים צעירים ויישום הידע בהתנהלות בדרכים

             

על התכנית- "לנוע בעולם מתנועע"

לצפיה בסרט "לנוע בעולם מתנועע"

 

נושאים מרכזיים מתוך "לנוע בעולם מתנועע"

 

פריסת הפעילויות

 

טבלת פריסת הפעילויות מאפשרת בחירה על פי רמות המיומנות (שורות) של הפעילות או עפ"י הנושאים (עמודות).

 

חלק

מודעות לגבולות היכולת 

 

התייחסות לסובב 

 

 

מיומנות נרכשת

 

 

מהירות תנועה

 

ראיה והיראות

 

מהירות תגובה 

 

 

כוח ועוצמה 

 

 

 

 

מקסימום תנועה

 

שיווי משקל ואיזון הגוף

 

מעברים במרחב

 

התקדמות והתחשבות

 

צפיפות

 

סובב פיזי

 

סובב חברתי

 

גורמים מאתגרים

זיהוי ומיון 

 

 1

7

13

19

 

25

31

 37

43

49

55

61

67

ציות והתאפקות

 2

 8

 14

20

 26

 32

 38

44

50

56

62

68

הבנת הנראה

 3

 9

 15

21

 27

 33

 39

45

51

57

63

69

הבנת הנשמע

 4

 10

 16

22

 28

 34

 40

46

52

58

64

70

תקשורת וקישור

 5

11

 17

 23

 29

 35

 41

47

53

59

65

71

פתרון בעיה

 6

12

 18

24

 30

 36

 42

48

54

60

66

72

 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/03/2013