education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
עליה להקבצה גבוהה יותר
חוזר מיוחד ט', אדר ב' התשנ"ז (מרס 1997), עמ' 22 סעיף 8
 

במקרים שבהם יש פער בין קביעת המועצה הפדגוגית לרצונו של התלמיד ומשפחתו, יש לאפשר לתלמיד לנסות את כוחו ברמה המבוקשת על ידו. ניסיון זה יהיה מוגבל בזמן ומותנה ברמת ציונים סבירה המצדיקה את הבחירה, ויתבסס על מעין "חוזה" בין התלמיד לבית הספר. חוזה זה יאפשר תקופת ניסיון לתלמיד, שבמהלכה הוא יצטרך להוכיח את יכולתו ללמוד ברמה המבוקשת על ידו ולהגיע להישגים שנקבעו מראש על ידי שני הצדדים.
תלמידים יוכלו לעבור מרמת לימוד בהיקף מצומצם של יחידות לימוד להיקף רחב יותר - במשך השנה, במועד חלוקת התעודות או בסיומה של השנה - על סמך מבחני "קידום" שייערכו בבית הספר.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/01/2012