education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
המחצית השלישית - סמסטר קיץ תש"ע
מידע לתלמידים ולהוריהם
 

מבוא

 

מתכונת הלימודים וההבחנות

 

אנשי קשר לבירורים

 

התכנית

 

נהלים וכללים

 

מקצועות לימוד והיבחנות

 

רשימת מרכזי למידה

 

אופן הרישום

 

המינהל הפדגוגי

האגף לחינוך על יסודי

 

 

אייר תש"ע                                                            אפריל 2010

 

מבוא

במהלך חופשת הקיץ תש"ע יפעיל האגף לחינוך על יסודי את התכנית "המחצית השלישית – סמסטר קיץ" במרכזי למידה אזוריים בכל רחבי הארץ כבשנים עברו. 

מסגרת זו פועלת במימון משרד החינוך ובשיתוף המפמ"רים, מנהלי המחוזות, המפקחים הכוללים ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

התכנית מכוונת לסגירת פערים, לעידוד מיצוי היכולות של התלמידים, לחיזוק תחושת המסוגלות שלהם ובעיקר לאפשר לתלמידים להשלים את תעודת הבגרות בטרם עזיבתם את מערכת החינוך העל יסודית.

חזרה

                                                                                         
מתכונת הלימודים וההיבחנות

 • הלימודים ובחינות הבגרות יתקיימו במרכזי למידה ברחבי הארץ. המרכזים יופעלו בתוך בתי ספר
 • קבוצת הלמידה תורכב מ- 15 – 20  תלמידים בלבד
 • בתכנית ילמדו רק מורים בעלי ניסיון והצלחה בהוראה ובהגשת תלמידים לבחינות הבגרות
 • מרכזי הלמידה יפעלו חמישה שבועות, בין המועדים, יום ראשון 4 ביולי 2010, כ"ב בתמוז תש"ע,  עד יום חמישי 5 באוגוסט 2010,כ"ה באב תש"ע, חמישה ימים בשבוע
 • בחינת הבגרות באזרחות תתקיים בתאריך 5.8.10, כ"ה באב תש"ע. שאר בחינות הבגרות תתקיימנה בתאריך 9.8.10, כ"ט באב תש"ע
 • השתתפות התלמידים בשכר הלימוד סמלית
 • היום האחרון בו ניתן להירשם לתכנית, יום חמישי 24 ביוני 2010, י"ב בתמוז, תש"ע

 

גם השנה, לאור הקשיים בגיוס מורים ופתיחת קבוצות בגודל מיטבי לא תהיה אפשרות לרישום מאוחר יותר.

חזרה

לבירורים ניתן לפנות אל:

גב' אירית זייד, מדריכה ארצית ומרכזת תכנית "מחצית שלישית – סמסטר קיץ", 
האגף לחינוך עי"ס, משה"ח. טל: 02-5603254

 

גב' סימה עובדיה-פורצנאל מדריכה ארצית לתכנית, האגף לחינוך עי"ס, משה"ח.  
טל: 02-5603263/4

 

מר שפיע ג'מאל, מפקח מרכז חינוך מדעי טכנולוגי. טל:  0506-282629, 04-8632609

 

מר יוסף חמדאן, מפקח ארצי מרכזי פסג"ה מגזר לא יהודי. טל: 0506-282501

 

מר איתי טנא, המנהל הארגוני של  התוכנית – רשת ויצו (הגוף שזכה במכרז להפעיל את התכנית עבור משה"ח, טל: 03-6940548)

חזרה


התכנית

רציונאל ומטרה:

שיפור ציוני בגרות במקצועות החובה במעבר מכיתה לכיתה ולפני עזיבת התלמיד את מערכת החינוך העל יסודית.

 

משך הלימודים:

 

 

חמישה שבועות החל יום ראשון 4 ביולי 2010, כ"ב בתמוז תש"ע עד יום חמישי 5 באוגוסט 2010, כ"ה באב תש"ע, חמישה ימים  בשבוע. על הלומד חלה חובת נוכחות מלאה בתכנית ושמירה על  כללי התנהגות נורמטיביים. לא תתאפשר יציאה לנופש או מחנות

קהל יעד וקריטריונים לקבלה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א. הלימודים וההיבחנות מיועדים לבוגרי כיתות י'-י"א-י"ב הלומדים במערכת הלימודים האינטרנית של משרד החינוך שקיבלו ציון סופי שלילי בשאלון בבחינת בגרות או בעלי ציון בית ספרי שלילי שיוביל לציון סופי שלילי אם היו ניגשים לשאלון בבחינת בגרות ללא למידה נוספת. ישתתף בתכנית ורק תלמיד שלמד את החומר במסגרת ביה"ס ושנוכחותו בשיעורים הייתה סדירה. 
ב. בוגרי כיתות י'-י"א- י"ב שמבקשים להבחן במקצוע בו נבחנו בעבר, יציגו ברישום אישור הבחנות ובו ציון נכשל.
 ג. תלמידי כיתות י'-י"א–י"ב שלא נבחנו בעבר (אך למדו את  המקצוע במהלך הלימודים), או שנבחנו קרוב למועד התחלת התוכנית וציוניהם לא פורסמו עדיין, יצטיידו באישור מנהל ביה"ס על מתן ציון בית ספרי שלילי או על סיכוי גבוה של התלמידים לקבל ציון סופי שלילי.
ד. הלמידה וההבחנות יהיו במקצוע לימוד אחד בלבד (סמל שאלון אחד) במסגרת קורס אחד בלבד.

התאמות ועולים חדשים:

 

 

 

 

א. התאמות מיוחדות לתלמידים שאובחנו בעבר כבעלי לקויות למידה תינתנה כמו במועד קיץ (לא ניתן לקבל התאמות מיוחדות למועד זה).
ב. מנהלי בתי הספר חייבים לצייד את התלמידים המאובחנים באישורים להתאמות השונות.

ג. לעולים חדשים לא יהיו שאלונים מיוחדים, יינתן ניקוד נוסף על פי  חוזר מנכ"ל תשס"ז 8(א)

הערכה בסיום התכנית:

הציון המסכם (במקום הציון הבית ספרי), שיורכב מציוני מבחנים והבחנים במהלך התכנית ומציון בחינת המתכונת בסופו, ישוקלל עם ציון בחינת הבגרות. משקלו של ציון בחינת המתכונת הוא 80% מהציון המסכם.

שכר לימוד:

400 ₪ ליחידת לימוד אחת
550 ₪ לשתיים או שלוש יחידות לימוד

הנחות:

 

 

תלמיד שקיבל הנחה על תשלומים שנדרש לשלם בביה"ס יצטייד במכתב ממנהל ביה"ס על גובה ההנחה. ניתן לבקש הנחה חריגה במכתב מנומק למנהל מרכז הלמידה. בכל מקרה, כל תלמיד ישתתף בחלק מעלות הלימודים.

פריסה:

 

ארצית, במרכזי למידה על פי רשימה שתפורסם בהמשך באתר האגף לחינוך עי"ס שבאתר משה"ח, באתר של רשת ויצו תחת פרסומי אגף החינוך ובאתר התוכנית.

תאריך ההיבחנות:

הבחינה באזרחות תתקיים ב – 5.8.10, כ"ה באב תש"ע,
שאר הבחינות תתקיימנה ב – 9.8.10, כ"ט באב תש"ע

 

מקצועות הלימוד:

מקצועות החובה, ביחידות החובה בלבד (טבלה מופיעה בהמשך)

 

 

מימון אבטחה, ניקיון וחומרים מתכלים:

אחריות המימון על הרשות המקומית בה מצוי ביה"ס

 

 

 

חזרה


נהלים וכללים

 1. חובה על התלמיד הלומד בתכנית להצטייד בספר הלימוד בו למד בבית ספרו. תלמיד שיגיע ביום הראשון ללימודים ללא ספר לימוד, לא יוכל להשתתף בתכנית.
 2. רשימת כלל התלמידים הנרשמים תיבדק באמצעות המיכון של משרד החינוך. לכשימצא תלמיד שנרשם, אך למעשה נבחן בעבר (עד מועד חורף תש"ע, כולל) בבחינת בגרות והינו בעל ציון סופי עובר – 55 – ומעלה, לימודיו יופסקו לאלתר ויגבו דמי רישום בגובה 50% משכר הלימוד.
 3. ימצא בתכנית תלמיד שלא למד את החומר בעבר, וזו לו הפעם הראשונה ללמידת החומר (משום שלא שובץ ללמידה לאורך שנה"ל או שנוכחותו בשיעורים לא הייתה סדירה), לימודיו יופסקו לאלתר ויגבו דמי רישום בגובה 50% משכר הלימוד.
 4. השתתפות תלמיד בתכנית אינה יכולה להוות תנאי למעבר מכיתה לכיתה או למעבר מבית ספר אחד לבית ספר אחר. ימצא תלמיד שזו הסיבה להשתתפותו בתכנית, לימודיו יופסקו מיידית.
 5. הציון שיקבל התלמיד בסיום לימודיו בתכנית ישמש כציון הבית ספרי החדש שלו ("ציון מגן"). ציון זה ייגרר למועדים הבאים, אלא אם התלמיד ילמד מחדש את המקצוע כנדרש על פי הנהלים שפורסמו על ידי אגף הבחינות.
 6. בכל מקרה, יחויב כל תלמיד בשכר לימוד סמלי.

חזרה


מקצועות לימוד והיבחנות

הלימודים כוללים רק מקצועות חובה. בקיץ תש"ע נכללים בתכנית מקצועות החובה הבאים:

 

מקצוע

מס' יח"ל

סמל שאלון

מתמטיקה

1

035001

מתמטיקה

-

035002

מתמטיקה

-

035003

מתמטיקה

-

035803

אזרחות

2

034114

היסטוריה חלק א'

1

022115

היסטוריה חלק ב'

1

022116

תולדות הערבים והמזרח התיכון

1

913431

ערבית לערבים

3

910331

תנ"ך

2

001203

לשון

1

011107

לשון

1

011108

לשון

1

011108 מותאם

עברית (הבעה והבנה) - לערבים

2

014203

 

הערות חשובות

 1. היסטוריה - ניתן יהיה ללמוד ולהבחן רק בשאלונים החדשים. בפרק ב' של שאלון 22115, יהיו שאלות רק בנושא בית שני ולא ניתן יהיה ללמוד ולהבחן בנושא "ערים וקהילות"
 2. אזרחות – תלמיד שסיים כיתה י"ב ואין לו ציון על מטלת הביצוע (34118) או שיש לו ציון אפס על מטלת הביצוע – לא יכול ללמוד בתכנית (ממילא יצטרך לחזור שוב בשנה הבאה על הבחינה כולה)
 3. היסטוריה (בי"ס ערבי) - יחידה א' שאלון 911551 – לא תתאפשר למידה והיבחנות בשל רישום מועט של תלמידים בשנה שעברה
 4. מתמטיקה – תלמידים הלומדים בפיילוט יוכלו לגשת לשאלונים 035001 או 035002. שאלונים אלה יוכרו להם כשאלונים 35801 או 35802 בהתאמה
 5. אזרחות – סמל שאלון אחד למגזר היהודי ולמגזר הערבי

 

 • רשימת המקצועות הסופית בתכנית ה"מחצית השלישית – סמסטר קיץ", שניתן יהיה ללמוד ולהיבחן בהם, תיקבע בסוף מועד הרישום. על פי סה"כ הנרשמים בכל המרכזים. הנרשמים יקבלו הודעה על הקורסים שלא יתקיימו לפני פתיחת התכנית.
 • רשימת המקצועות הסופית בכל מרכז למידה שיפעל במסגרת התכנית ה"מחצית השלישית – סמסטר קיץ", שניתן יהיה ללמוד ולהיבחן בהם, תיקבע בסוף מועד הרישום על פי מספר הנרשמים בכל מרכז (לא בכל מרכז למידה ניתן יהיה ללמוד את כל המקצועות).

חזרה


רשימת מרכזי למידה

רשימת מרכזי הלמידה נבנית בימים אלה. מנהלי בתי ספר המעוניינים לפתוח בבית ספרם  מרכז למידה והבחנות עירוני/אזורי יפנו ישירות לנציגי רשת ויצו שפרטיהם מופיעים בעמוד הראשון.
פעילותו של כל מרכז תלויה במספר הנרשמים הסופי.


רשימת מרכזי הלמידה, כולל פרטים על מנהלי המרכזים ומספרי טלפון, תופיע באתר האגף לחינוך עי"ס (המופיע באתר משה"ח), באתר של רשת ויצו) ובאתר תוכנית המחצית השלישית.

הרשימה תתעדכן בתדירות גבוהה.

חזרה


אופן הרישום של התלמידים – לא סופי

 1. תהליך הרישום על כל שלביו – החל משלב יידוע בתי הספר ועד לרישום בפועל של כל תלמיד ותלמיד - יתבצע על ידי רשת ויצו
 2. מנהלי בתיה"ס יקבלו מידע כתוב על אופן ומועדי ההרשמה בבית הספר באזורם, בו מופעל מרכז הלמידה
 3. רישום התלמידים יתבצע באופן אישי אצל מנהל מרכז הלמידה בו התלמיד מעוניין ללמוד
 4. ההרשמה תתבצע לאחר הצגת המלצת מנהל/ת ביה"ס ובדיקת עמידת התלמיד בתנאי הקבלה כפי שהוגדרו בסעיף "קהל יעד וקריטריונים לקבלה".
 5. התשלום יתבצע באמצעות מנהל מרכז הלמידה בלבד. בית הספר בו לומד התלמיד לא יגבה כסף מתלמידים
 6. תלמיד הזקוק להנחה בשכר הלימוד צריך להציג בפני מנהל מרכז הלמידה הצהרה ממנהל/ת בית הספר בו הוא לומד או מיועץ/ת ביה"ס המורשה לחתום בשם בית הספר
 7. בעת הרישום, יחתמו התלמיד והוריו על חוזה המסדיר את התשלומים, נוכחות סדירה, שמירה על כללי התנהגות והצהרת בריאות
 8. לתשומת לבכם! בדומה לשנה שעברה, על מנת להיערך לפתיחה מסודרת של מרכזי הלמידה, יוקדם כל תהליך רישום התלמידים לתכנית.
  המועד האחרון להרשמה יהיה יום חמישי, 24 ביוני 2010, י"ב בתמוז תש"ע.

חזרה

ב ה צ ל ח ה ! ! !

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/04/2010