education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
תמצית החוק:
 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1998, נחקק בשנת 1998 ונכנס לתוקף בתאריך 01/01/1999. קודם לחקיקתו ישבה על המדוכה ועדה בה חברו ארגון "בזכות", נציגי משרד המשפטים, חברי כנסת ורבים טובים נוספים. הועדה חקרה חקיקה משווה ממדינות אחרות (כולל מארה"ב ואירופה), קראה מאמרים וחומר כתוב בתחום ודנה בנושאים שונים ורבים. קודם לכתיבת הצעת החוק ובמקביל לה הושלם דו"ח הועדה והוגשו המלצות, אשר רובן התקבלו.

 

החוק הינו בעל משמעות רבה לאנשים עם מוגבלות בכמה מישורים ומעגן על גבי הכתב תפיסות ערכיות ביחס לנכים, תפיסות שחלקן היו מקובלות זמן רב בבתי המשפט, אך לא זכו לביסוס חוקי. החוק טרם זכה לבחינה וביקורת משפטית ו/או מעשית. בהצגת הקווים הכללים של החוק (את נוסחו המלא ניתן למצוא בכל קובץ חקיקה מעודכן). נקווה לחשוף בפני הנכים את החוק ומשמעותו לגביהם ובכך לקדם את השימוש וההכרה באשר לחוק זה ולתפיסות הערכיות אותן הוא בא לעגן.

 

דברי החקיקה האמורים בפרק זה של החוק מדברים בעד עצמם ואינם בגדר הכרזה גרידא. על רקע דברים אלו יש לבחון את היחס לנכים בכל דבר ועניין. בהמשך החוק מפורטות הדרכים להגשמת הצהרת העקרונות שבתחילתו. תחילת הדברים בהתחשבות במוגבלותו של אדם בבירור זכויותיו ובמימושן (בעיקר במישור הציבורי), והמשכם בעבודה ותעסוקה, בתחבורה הציבורית ובהקמת נציבות מיוחדת לחוק זה אשר תעשה למימושו. יצוין כי הליך המינוי של הנציב שתפקידו ביישום הוראות החוק בעיצומו במועד כתיבת ספר זה והתקווה היא כי לאחר מינויו יפעל ליישום הוראות החוק, בין השאר תוך דאגה לנגישות בתחבורה ציבורית ולכל מקום, מוסד ועסק ברחבי המדינה.

 

המחלוקות הרבות בכנסת ובממשלה בדבר חקיקתו של חוק זה ומשמעויותיו הכלכליות למשק ולפרטים הקהו את שיניו ועידנו את הוראותיו (בין השאר עקב מגבלות תקציביות), אולם רוב העניינים אשר טופלו במסגרת הצעת החוק, נתקבלו במסגרת הליך החקיקה בכנסת במהלך הקריאות.

 

למרות פשרות מסוימות שנתקבלו במהלך תהליך החקיקה, החוק הוא חוק תקף והוראותיו מחייבות כלפי כל אדם או אישיות משפטית זו או אחרת; מן הראוי כי כל נכה יבחן לעמקן את הוראותיו של חוק זה, את משמעותן לגביו ולא יחשוש לעשות בהן שימוש נרחב ככל האפשר, תוך תיקון עוולות בהם הוא נתקל. בכך יסייע לעצמו, בעניינו הפרטי, ולכלל האנשים עם מוגבלות, בהטמעת עקרונות היסוד של החוק בקרב הציבור הרחב.

 

  להורדה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009