education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חוק זכויות התלמיד (תיקון מס' 2), התשס"ט - 2009
 

 

תיקון סעיף 1

1.

בחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000‏[1][1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מנהל המחוז" יבוא:

 

 

"מפקח המחוז" ו"מפקח כולל" – מפקחים שמונו לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953‏[2][2];

תיקון סעיף 6

2.

בסעיף 6 לחוק העיקרי –

 

 

(1)  בסעיף קטן (ג), אחרי "מיום שהומצאה להם ההודעה" יבוא "ואם היתה ההחלטה להרחיק את התלמיד לאלתר לפי סעיף קטן (ד)(2) – בתוך עשרה ימים מיום שהומצאה להם ההודעה על ההחלטה בדבר הרחקה לאלתר";

 

 

(2)  בסעיף קטן (ד), האמור בו יסומן כפסקה "(1)" ואחריה יבוא:

 

 

 

"(2)  על אף הוראות פסקה (1), מנהל מוסד החינוך, באישור מפקח המחוז, ובאין מפקח מחוז – באישור המפקח הכולל, רשאי להרחיק תלמיד, כאמור בסעיף קטן (א), לאלתר; הוראות פסקה זו לא יחולו על הרחקה לצמיתות בשל הישגים לימודיים כמשמעותה בסעיף 12ב לחוק לימוד חובה, התש"ט–1949[3][3].

 

 

 

(3)  מנהל מוסד חינוך שהרחיק תלמיד לאלתר לפי פסקה (2) יודיע על כך, מיד עם ההרחקה כאמור, למי שהשר הסמיכו לעניין זה מבין עובדי משרדו.";

 

 

(3)  בסעיף קטן (ה), במקום "סדרי הגשת הערר" יבוא "הוראות לעניין הסדרים והמועדים להגשת הערר, וכן לדיון ולהחלטה בו";

 

 

(4)  אחרי סעיף קטן (ה) יבוא –

 

 

 

"(ו)  השר ימסור לוועדה, מדי שנה, לא יאוחר מא' בחשוון, דיווח על ההרחקות שנעשו לפי סעיף זה בשנת הלימודים שקדמה למועד הדיווח."

תיקון סעיף 7


3.

בסעיף 7(ב) לחוק העיקרי, אחרי "שמנהל המחוז שמע" יבוא "את מפקח המחוז או את המפקח הכולל, האחראים על מוסד החינוך, או את מנהל מוסד החינוך, או מי מטעמם, וכן".

 

 

  

 

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

 

גדעון סער

שר החינוך

 

 

 

 

 

 

  שמעון פרס

  נשיא המדינה 

 


 

ראובן ריבלין

יושב ראש הכנסת

 

* התקבל בכנסת ביום ו' באב התשס"ט (27 ביולי 2009); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 441, מיום י"ד בתמוז התשס"ט (6 ביולי 2009), עמ' 744.

[4][1] ס"ח התשס"א, עמ' 42; התשס"ה, עמ' 44.

[5][2] ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

[6][3] ס"ח התש"ט, עמ' 287.

 

 

  להורדת הקובץ

 

 

חוק נולד - חוק זכויות התלמיד - ערוץ הכנסת

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/12/2011