education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הליך הוגן בעת הרחקה מבית הספר - ע"פ חוק זכויות התלמיד
 

פרסום הוראות

 

(א) הוראות חוק זה יובאו לידיעת התלמידים והוריהם בראשית כל שנת לימודים, כפי שיקבע השר באישור הועדה.

(ב) הוראות המנהל הכללי למנהלי מוסדות החינוך וכן כל ההוראות הניתנות על ידי מנהלי מוסדות החינוך, בדבר זכויות וחובות תלמידים לרבות כללי המשמעת, יפורסמו ויובאו לידיעת התלמידים והוריהם בדרך שיקבע השר, באישור הועדה.

 

הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך

 

(א) החלטה בדבר הרחקת תלמיד ממוסד חינוך לצמיתות והעברתו למוסד אחר תינתן רק לאחר שניתנה לתלמיד ולהוריו הזדמנות להשמיע את טענותיהם; לענין סעיף זה, יראו מתן הזדמנות לתלמיד ולהוריו להשמיע את טענותיהם, אם הוזמנו פעמיים בדין ולא הופיעו; השר באישור הועדה יתקין תקנות לענין זה.

(ב) החלטה לפי סעיף קטן (א) תהיה בכתב ומנומקת.

(ג) מיד לאחר קבלת החלטה לפי סעיף קטן (א) יודיע מנהל מוסד החינוך להורי התלמיד ולתלמיד כי הם רשאים לערור על ההחלטה בכתב, לפני ועדת שימוע שהוקמה כאמור בסעיף 7, בתוך 14 ימים מיום שהומצאה להם ההודעה; להודעה תצורף ההחלטה.

(ד) לא יורחק תלמיד, כאמור בסעיף קטן (א), עד להגשת ערר; הוגש ערר, לא יורחק תלמיד אלא לאחר קבלת ההחלטה בערר.

(ה) השר יקבע את סדרי הגשת הערר.

 

 

 

מסירת הודעה על הרחקה

 

(א) הודעת מנהל מוסד החינוך .... תיערך בשלושה עותקים: עותק יימסר ביד התלמיד, עותק נוסף יישלח להורי התלמיד בדואר רשום, עותק שלישי יועבר למנהל המחוז של משרד החינוך.

(ב)       ההודעה תכלול פרטים אלה:

(1)   תוכן ההחלטה ונימוקיה;

(2)   מועד מתן ההחלטה;

(3)   קיום זכות ערר של התלמיד ושל הוריו, בתוך 14 ימים מיום המצאת ההודעה, והדרכים להגשתו.

 

ועדת שימוע

 

(א)             בכל מחוז תוקם ועדת שימוע וזה הרכבה:

(1)    מנהל המחוז אשר במחוזו מצוי מוסד החינוך, והוא יהיה היושב ראש;

(2)    נציג הארגון שאליו משתייכים רוב המורים במוסד החינוך, כפי שיקבע הארגון;

(3)     נציג ארגון הורים ארצי מתוך רשימה שיקבע הארגון; אלא אם כן ביקש התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון;

(4)     ראש מועצת תלמידים מחוזית או סגנו, אלא אם כן ביקש התלמיד או הוריו כי לא ישתתף בדיון.

(ב)             ההחלטה בערר תינתן על ידי מנהל המחוז לאחר ששמע את הורי התלמיד ואת התלמיד, אם רצו בכך, ולאחר שמנהל המחוז שמע את דעות הנציגים שהוזמנו כדין לדיון בועדה.

(ג)              ההחלטה בערר תהיה בכתב ומנומקת.

(ד)             נמנע ממנהל המחוז לקיים את תפקידו על פי סעיף זה ימלא את תפקידו מי שמכהן כמפקח המחוז או כמפקח על החינוך הדתי במחוז, ומוקנות לו לשם כך, סמכויות מנהל המחוז לפי סעיף זה.

 

 

הודעה על  החלטה בערעור

 

מנהל המחוז יודיע בכתב על החלטתו בערר למנהל המוסד, לרשות החינוך המקומית, לתלמיד ולהוריו, ההודעה תכלול את תוכן ההחלטה ואת נימוקיה; החלטת מנהל המחוז תחייב את מנהל המוסד ואת רשות החינוך המקומית.

 

עתירה

 

על ההחלטה בערר ניתן לעתור לפני בית המשפט לעניינים מינהליים.

 

אמצעי משמעת

 

כל תלמיד זכאי לכך שהמשמעת במוסד החינוך תונהג באופן ההולם את כבוד האדם ובכלל זה הוא זכאי שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים.

 

סייג לענישה

 

מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו.

 

הוראה מיוחדת (תיקון: התשס"א)

 

21.        הוראות חוק זה יובאו לראשונה לידיעת התלמידים והוריהם כאמור  בסעיף 4 בתוך 45 ימים מיום פרסומו של חוק זה, אף אם לא קבע השר תקנות לפי סעיף 4; לא קבע השר כאמור, יובאו הוראות חוק זה לידיעת התלמידים והוריהם על ידי מנהלי מוסדות החינוך.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009