education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות
 

http://www.court.org.il/nato/nato39.htm

 

 

נעשתה בניו-יורק ביום 16 בדצמבר, 1966


ישראל חתמה ביום 19 בדצמבר, 1966


ישראל אשררה ביום 18 באוגוסט 1991


נכנסה לתוקף לגבי ישראל ביום 3 בינואר, 1992


פורסמה בכתבי אמנה 1040

 

בעלות האמנה, בשימן אל ליבן, כי בהתאם לעקרונות המוצהרים במגילת האומות מאוחדות, ההכרה בכבודם העצמי ובזכויותיהם השוות והבלתי ניתנות לשלילה של כל בני משפחת האנוש היא יסודם של החירות, הצדק והשלום בעולם,

 

בהכירן, כי זכויות אלה נובעות מכבודו העצמי של האדם:

בהכירן, כי בהתאם להצהרה האוניברסאלית בדבר זכויות האדם, אפשר יהא להגשים את האידיאל של בני אנוש חופשיים, הנהנים מחירות אזרחית ופוליטית ומחופש מפחד וממחסור, רק אם ייווצרו תנאים שבהם יוכל כל אדם ליהנות מזכויותיו האזרחיות והפוליטיות, מזכויותיו הכלכליות, החברתיות והתרבותיות,

 

בשימן אל לבן להתחייבותן של המדינות לפי מגילת האומות המאוחדות לתמוך בכיבודן ובשמירתן האוניברסאליים של זכויותיו וחירויותיו של האדם, בהבינן, כי היחיד, בהיותו בעל חובות כלפי יחידים אחרים וכלפי הציבור שאליו הוא משתייך, מוטלת עליו אחריות להשתדל למען קידום הזכויות שהוכרו באמנה זו ושמירתן,

 

 להורדה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009