education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פרוטוקול אופציונלי לאמנה בדבר זכויות הילד בנושא מכירת ילדים, זנות ילדים ופורנוגרפיית ילדים
 

ב-23 ביולי 2008, אשררה ישראל את הפרוטוקול האופציונאלי לאמנה לזכויות הילד בדבר מכירת ילדים, זנות ופורנוגרפיית ילדים, עליו חתמה בתאריך ה-14 בנובמבר 2001. מטרתו של פרוטוקול זה הינה למנוע ככל האפשר מכירת ילדים, זנות ילדים ופורנוגרפיית ילדים. הפרוטוקול קובע איסור על העברת ילדים ע"י אדם או קבוצה כלשהם לאחרים בעבור תשלום או כל תמורה אחרת. איסור על זנות ושימוש בילדים לפעילויות מיניות, בהן הצגה של ילד באופן אמיתי או מדומה כעוסק בפעילות מינית או כל הצגה של איבריו הפרטיים ו/או פורנוגרפיה מכל סוג שהוא. הפרוטוקול אף מחייב את המדינות החברות להבטיח כי המעשים והפעילויות הבאות יהיו מכוסים באופן מלא ע"י הדין הפלילי בין אם עבירות כאמור מבוצעות בתוך המדינה, או בין מדינות  על ידי פרטים או גופים מאורגנים.

 

באדיבות משרד המשפטים, היחידה להסכמים בינלאומיים.

 

המדינות שהן צדדים לפרוטוקול הנוכחי,

בתתן דעתן לכך שעל מנת להוסיף ולהשיג את יעדי האמנה וליישם את הוראותיה, בעיקר סעיפים 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 ו36-, מן הראוי יהיה להרחיב את האמצעים של המדינות שהן צדדים לנקוט בהם על מנת להבטיח את ההגנה על הילד מפני מכירת ילדים, זנות ילדים ופורנוגרפיית ילדים,

 

בתתן דעתן גם לכך שהאמנה בדבר זכויות הילד מכירה בזכות הילד להיות מוגן מפני ניצול כלכלי ומפני ביצוע כל עבודה העשויה להיות מסוכנת לילד או להפריע לחינוכו, או להזיק לבריאות הילד או להתפתחותו הפיסית, הנפשית, הרוחנית, המוסרית או החברתית,

 

בהיותן מודאגות מאוד לנוכח הסחר הבינלאומי  המשמעותי והעולה בילדים למטרות מכירת ילדים, זנות ילדים ופורנוגרפיית ילדים,

 

מתוך דאגה עמוקה לנוכח הנוהג הנפוץ והנמשך של תיירות מין, שילדים פגיעים לו במיוחד, כיוון שהוא מקדם ישירות מכירת ילדים, זנות ילדים ופורנוגרפיית ילדים,

 

בהכירן בכך שמספר קבוצות פגיעות במיוחד, כולל ילדות, נמצאות בסיכון גבוה יותר של ניצול מיני ושלילדות יש ייצוג לא יחסי בקרב המנוצלים מינית,

 

בהיותן מודאגות לנוכח הזמינות הגוברת של פורנוגרפיית ילדים באינטרנט ובטכנולוגיות מתפתחות אחרות, ובהיזכרן בוועידה הבינלאומית למאבק בפורנוגרפיית ילדים באינטרנט, שהתקיימה  בווינה ב1999-, ובעיקר בהודעת הסיכום שלה הקוראת להפיכה לפשע בעולם כולו את ההפקה, ההפצה, היצוא, השידור, הייצוא, האחזקה בכוונה והפרסום של פורנוגרפיית ילדים, ובהדגשת חשיבותם של שיתוף פעולה ושותפות הדוקים יותר בין ממשלות לבין תעשיית האינטרנט,

 

בהאמינן כי ביטול מכירת ילדים, זנות ילדים ופורנוגרפיית ילדים יתאפשר ע"י אימוץ גישה כוללנית, טיפול בגורמים התורמים, כולל תת-פיתוח, עוני, פערים כלכליים, מבנה סוציו-אקונומי לא שיוויוני, משפחות לקויות תפקוד, העדר חינוך, הגירה מהכפר לעיר, אפליה מגדרת, התנהגות מינית לא אחראית של מבוגרים, נהגים מסורתיים מזיקים, סכסוכים מזוינים וסחר בילדים,

 

בהאמינן גם כי דרושים מאמצים להעלאת המודעות הציבורית כדי לצמצם את ביקוש הצרכנים למכירת ילדים, ובהאמינן עוד בחשיבות הידוק השותפות העולמית בין כל המשתתפים ושיפור אכיפת החוק ברמה הלאומית,

 

בציינן את הוראות המסמכים המשפטיים הבינלאומיים הנוגעות להגנה על ילדים, כולל אמנת האג בדבר הגנה על ילדים ושיתוף פעולה בדבר אימוץ בין-ארצי, אמנת האג בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפת ילדים בינלאומית, אמנת האג בדבר סמכות השיפוט, הדין בר ההחלה, ההכרה, האכיפה ושיתוף הפעולה ביחס לאחריות הורים ולאמצעים להגנה על ילדים, ואמנת ארגון העבודה הבינלאומי מס' 182  בדבר איסור ופעולה מיידית לביטול הצורות הגרועות ביותר של עבודת ילדים,

 

מעודדות ע"י התמיכה הגורפת באמנה בדבר זכויות הילד, המוכיחה את המחויבות הנרחבת הקיימת לקידום זכויות הילד ולהגנה עליהן,

 

בהכירן בחשיבות יישומן של הוראות תכנית הפעולה למניעת מכירת ילדים, זנות ילדים ופורנוגרפיית ילדים וההצהרה וסדר היום לפעולה שאומצו בקונגרס העולמי נגד ניצול מיני מסחרי של ילדים, שהתקיים בשטוקהולם מ27- עד 31 באוגוסט 1996, וההחלטות וההמלצות האחרות הנוגעות בדבר של גופים בינלאומיים חשובים,

 

מתוך התחשבות נאותה בחשיבותם של מסורות וערכים תרבותיים של כל עם להגנה ולהתפתחות ההרמונית של הילד,

 

הסכימו לאמור:

סעיף 1

המדינות שהן צדדים תאסורנה על מכירת ילדים, זנות ילדים ופורנוגרפיית ילדים לפי הוראות הפרוטוקול הנוכחי.

סעיף 2

למטרות הפרוטוקול הנוכחי:

 

  • מכירת ילדים פירושו כל מעשה או עסקה שבאמצעותם מועבר ילד ע"י אדם או קבוצת בני אדם כלשהם לאחרים בעבור תשלום או כל תמורה אחרת;

 

  • זנות ילדים פירושו השימוש בילד בפעילויות מיניות בעבור תשלום או כל תמורה אחרת;

 

  • פורנוגרפיית ילדים פירושו כל הצגה, בכל אמצעי, של ילד העוסק בפעילויות מיניות מפורשות, אמיתיות או מדומות, או כל הצגה של אבריו המיניים של ילד למטרות מיניות בעיקרן.

סעיף 3

1.   כל מדינה שהיא צד תבטיח שלכל הפחות, המעשים והפעילויות הבאות יהיו מכוסים באופן מלא ע"י דיני העונשין או הדין הפלילי שלה, בין אם עבירות כאמור מבוצעות בתוך המדינה או בין מדינות או על בסיס פרטני או מאורגן;

 

  ()   בהקשר של מכירת ילדים כמוגדר בסעיף 2:

 

  (א)   ההצעה, המסירה או הקבלה, באמצעי כלשהו, של ילד למטרות;

 

  • ניצול מיני של הילד;
     
  • העברת אברי הילד למטרות רווח;
     
  • העסקת הילד בעבודת כפייה;

 

  (II)   השגה לא נאותה של הסכמה, כמתווך, לאימוץ ילד תוך הפרת מסמכים משפטיים בינלאומיים בני החלה בנושא אימוץ;

 

  (ב)   הצעה, השגה, רכישה או אספקה של ילד למטרות זנות ילדים,  כמוגדר בסעיף 2;

 

  (ג)   הפקה, הפצה, חלוקה, ייבוא, ייצוא, הצעה, מכירה או אחזקה למטרות הנ"ל של פורנוגרפיית ילדים כמוגדר בסעיף 2.

 

2.   בכפוף להוראות הדין הלאומי של מדינה שהיא צד, הנ"ל יחול על ניסיון לבצע כל אחד מהמעשים האמורים או על שותפות או השתתפות בכל אחד מהמעשים האמורים.

 

3.   כל מדינה שהיא צד תהפוך עבירות כאמור לבנות ענישה בעונשים מתאימים המביאים בחשבון את טיבן החמור.

 

4.   בכפוף להוראות הדין הלאומי שלה, כל מדינה שהיא צד תנקוט באמצעים, מקום שמתאים, לקביעת אחריותם של גופים משפטיים  לעבירות שנקבעו לפי ס"ק 1 לסעיף הנוכחי. בכפוף לעקרונות המשפטיים של המדינה שהיא צד, אחריות כאמור של גופים משפטיים יכולה להיות פלילית, אזרחית או מינהלית.

 

5.   מדינות שהן צדדים תנקוטנה בכל האמצעים המשפטיים והמינהליים הנאותים על מכת להבטיח שכל בני האדם המעורבים באימוץ ילד יפעלו בהתאם למסמכים משפטיים בינלאומיים בני החלה.

סעיף 4

1.   כל מדינה שהיא צד תנקוט באמצעים ככל שיידרשו כדי לבסס את סמכות השיפוט שלה על העבירות הנזכרות בסעיף 3, ס"ק 1, כאשר העבירות מבוצעות בשטחו או על ספינה או מטוס הרשומים באותה מדינה.

 

2.   כל מדינה שהיא צד רשאית לנקוט באמצעים ככל שיידרשו כדי לבסס את סמכות השיפוט שלה על העבירות הנזכרות בסעיף 3, ס"ק 1, במקרים הבאים:

 

  ()   כאשר העבריין לכאורה הוא אזרח אותה מדינה או אדם שיש לו מושב קבע בשטחה;


 
  ()   כאשר הקרבן הוא אזרח אותה מדינה.

 

3.   כל מדינה שהיא צד תנקוט גם באמצעים ככל שיידרשו כדי לבסס את סמכות השיפוט שלה על העבירות  הנ"ל כאשר העבריין לכאורה נמצא בשטחה ואין היא מסגירה אותו למדינה אחרת שהיא צד בעילה שהעבירה בוצעה ע"י אחד מאזרחיה.

 

4.   הפרוטוקול הנוכחי אינו שולל כל סמכות שיפוט פלילית הממומשת בהתאם לדין פנימי.

סעיף 5

1.   העבירות הנזכרות בסעיף 3, ס"ק 1, תיראנה ככלולות כעבירות בנות הסגרה בכל אמנת הסגרה הקיימת בין מדינות שהן צדדים ותהיינה כלולות בעבירות בנות הסגרה בכל אמנת הסגרה שתיעשה ביניהן בעתיד, בהתאם לתנאים הקבועים באמנות כאמור.

 

2.   אם מדינה שהיא צד המתנה הסגרה בקיום אמנה מקבלת בקשת הסגרה ממדינה אחרת שהיא צד שעמה אין לה בקשת הסגרה, היא רשאית לראות בפרוטוקול הנוכחי בסיס חוקי להסגרה בזיקה לעבירות כאמור. ההסגרה תהיה כפופה לתנאים לפי הוראות הדין של המדינה המתבקשת.

 

3.   מדינות שהן צדדים שאינן מתנות הסגרה בקיום אמנה יכירו בעבירות כאמור כבעבירות בנות הסגרה בינן לבין עצמן בכפוף לתנאים לפי הוראות הדין של המדינה המתבקשת.

 

4.   עברות כאמור תיראינה, למטרות הסגרה בין מדינות שהן צדדים, כאילו בוצעו לא רק במקום שבו אירעו אלא גם בשטחיהן של המדינות הנדרשות לבסס את סמכות השיפוט שלהן בהתאם לסעיף 4.

 

5.   הוגשה בקשת הסגרה בזיקה לעבירה המתוארת בסעיף 3, ס"ק 1, והמדינה המתבקשת איננה מסגירה או איננה מוכנה להסגיר על בסיס אזרחותו של העבריין, תנקוט אותה מדינה באמצעים נאותים כדי להביא את המקרה בפני הרשויות המוסמכות שלה לשם העמדה לדין.

סעיף 6

1.   המדינות שהן צדדים תענקנה זו לזו את המידה הרבה ביותר של סיוע בקשר לחקירות או הליכים פליליים או הליכי הסגרה המובאים בזיקה לעבירות הקבועות בסעיף 3, ס"ק 1, כולל סיוע בקבלת ראיות העומדות לרשותם הדרושות להליכים.

 

2.   מדינות שהן צדדים תבצענה את התחייבויותיהן לפי ס"ק 1 לסעיף הנוכחי בהתאם לכל אמנה או הסדר אחר בנוגע לסיוע משפטי הדדי העשויים להיות קיימים ביניהם. בהעדר אמנות או הסדרים כאמור, מדינות שהן צדדים תענקנה זו לזו סיוע בהתאם לדין הפנימי שלהן.

סעיף 7

מדינות שהן צדדים, בכפוף להוראות הדין הפנימי שלהן:

 

(א)   תנקוטנה באמצעים כדי לאפשר תפיסה והחרמה, כפי שמתאים, של:

 

       (א)   טובין, כגון חומרים, נכסים וכלים אחרים המשמשים לביצוע עבירות או לסיוע להן לפי הפרוטוקול הנוכחי;


 
       (ב)   רווחים הנצמחים מעבירות כאמור;

 

(ב)   תבצענה בקשות ממדינה אחרת שהיא צד לתפיסה או להחרמה של טובין או רווחים הנזכרים בתת-ס"ק (א);

 

(ג)   תנקוטנה באמצעים שמגמתם לסגור, על בסיס זמני או סופי, אתרים המשמשים לביצוע עבירות כאמור.

סעיף 8

1.   מדינות שהן צדדים תאמצנה אמצעים נאותים כדי להגן על הזכויות והאינטרסים של ילדים שהם קרבנות הנהגים האסורים לפי הפרוטוקול הנוכחי בכל שלבי הליך המשפט הפלילי, בעיקר ע"י:

 

  ()   הכרה בפגיעותם של ילדים שהם קרבנות והתאמת הליכים להכרה בצרכיהם המיוחדים, כולל צרכיהם המיוחדים כעדים;


 
  ()   הודעה לילדים שהם קרבנות על זכויותיהם, תפקידם וההיקף, העיתוי וההתקדמות של ההליכים ואופן הטיפול במקרים שלהם;


  ()   התרת ההצגה של הדעות, הצרכים והדאגות של ילדים שהם קרבנות והדיון בהם בהליכים בהם יש השפעה על האינטרסים האישיים שלהם, באופן העולה בקנה אחד עם כללי הנוהל של המשפט הבינלאומי;


  ()   אספקת שירותי תמיכה נאותים לילדים שהם קרבנות לכל אורך ההליך המשפטי;
 

  ()   הגנה, כפי שמתאים, על פרטיותם וזהותם של ילדים שהם קרבנות ונקיטה באמצעים בהתאם לדין הלאומי כדי למנוע הפצה שלא כדין של מידע העלול להוביל לזיהוי ילדים שהם קרבנות;


  ()   דאגה, במקרים מתאימים, לביטחונם של ילדים שהם קרבנות, וכן של משפחותיהם ועדים מטעמם, מפני הפחדה ומעשי גמול;


  ()   מניעת עיכוב מיותר בטיפול במקרים ובביצוע פקודות או צווים המעניקים פיצוי לילדים שהם קרבנות.

 

2.   מדינות שהן צדדים יבטיחו שאי ודאות בנוגע לגילו בפועל של הקרבן לא ימנע את הפתיחה בחקירות פליליות, כולל חקירות שמגמתן לקבוע את גיל הקרבן.

 

3.   מדינות שהן צדדים יבטיחו כי, בטיפול בילדים שהם קרבנות העבירות המתוארות בפרוטוקול הנוכחי במערכת המשפט הפלילי, שיקול עיקרי יהיה טובת הילד.

 

4.   מדינות שהן צדדים תנקוטנה באמצעי באמצעים כדי להבטיח הכשרה נאותה, בעיקר הכשרה משפטית ופסיכולוגית, לבני האדם העובדים עם קרבנות העבירות האסורות לפי הפרוטוקול הנוכחי.

 

5.   מדינות שהן צדדים, במקרים מתאימים, תאמצנה אמצעים על מנת להגן על שלומם ויושרתם של בני האדם ו/או הארגונים המעורבים במניעה ו/או בהגנה ובשיקום של קרבנות העבירות האמורות.

 

6.   אין באמנה זו דבר שיתפרש כפוגע או לא עולה בקנה אחד עם זכויות הנאשם למשפט הוגן וחסר פניות.

סעיף 9

1.   מדינות שהן צדדים יאמצו או יחזקו, יישמו ויפיצו חוקים, אמצעים מינהליים, מדיניות ותכניות חברתיות כדי למנוע עבירות הנזכרות בפרוטוקול הנוכחי. תינתן תשומת לב מיוחדת להגנה על ילדים הפגיעים במיוחד לנהגים כאמור.


2.   מדינות שהן צדדים יקדמו מודעות בציבור הרחב, בעיקר ילדים, באמצעות מידע בכל האמצעים המתאימים, חינוך והכשרה, בנוגע לאמצעי מניעה ולהשפעות המזיקות של העבירות הנזכרות בפרוטוקול הנוכחי. במילוי התחייבויותיהם לפי סעיף זה, מדינות שהן צדדים תעודדנה השתתפות של הקהילה, ובעיקר ילדים וילדים שהם קרבנות, במידע כאמור ובתכניות חינוך והכשרה, כולל ברמה הבינלאומית.


3.    מדינות שהן צדדים ינקטו בכל האמצעים המעשיים במגמה להבטיח את כל הסיוע המתאים לקרבנות של עבירות כאמור, כולל שילובם המלא בחברה ושיקומם הגופני והפסיכולוגי המלא.


4.   מדינות שהן צדדים יבטיחו שלכל הילדים שהם קרבנות של עבירות המתוארות בפרוטוקול הנוכחי תהיה גישה להליכים נאותים כדי לתבוע, ללא אפליה, פיצוי על הנזקים מן האחראים לפי החוק.


5.   מדינות  שהן צדדים ינקטו בכל האמצעים המתאימים שמגמתם לאסור באופן יעיל את ההפקה וההפצה של חומר המפרסם את העבירות המתוארות בפרוטוקול הנוכחי.

סעיף 10

1.   מדינות שהן צדדים ינקטו בכל הצעדים הדרושים כדי להדק את שיתוף פעולה בינלאומי באמצעות הסדרים רב-צדדיים, אזוריים ודו-צדיים למניעה, גילוי, חקירה, העמדה לדין והענשה של האחראים למעשים  הכרוכים במכירת ילדים, זנות ילדים, פורנוגרפיית ילדים ותיירות מין עם ילדים. מדינות שהן צדדים יקדמו גם שיתוף פעולה ותיאום  בין רשויותיהן, ארגונים לאומיים ובינלאומיים לא-ממשלתיים וארגונים בינלאומיים.


2.   מדינות שהן צדדים יקדמו שיתוף פעולה בינלאומי כדי לסייע לילדים שהם קרבנות בשיקומם הגופני והפסיכולוגי, השתלבתם בחברה והחזרתם למולדתם.


3.   מדינות שהן צדדים יקדמו את הידוק שיתוף הפעולה הבינלאומי על מנת לטפל בגורמים השורשיים, כגון עוני ותת-פיתוח, הגורמים לפגיעותם של ילדים למכירת ילדים, זנות ילדים, פורנוגרפיית ילדים ותיירות מין עם ילדים.


4.   מדינות שהן צדדים שמעמדן מאפשר להן לעשות כן יעניקו סיוע פיננסי, טכני או אחר באמצעות תכניות קיימות רב-צדדיות, אזוריות, דו-צדדיות או אחרות.

סעיף 11

אין בפרוטוקול הנוכחי דבר שישפיע על הוראות כלשהן התורמות יותר למימוש זכויות הילד והעשויות להיות כלולות:

 

  ()   בדין של מדינה שהיא צד;


   ()   במשפט בינלאומי שבתוקף לגבי אותה מדינה.

סעיף 12

1.   כל מדינה שהיא צד תגיש, בתוך שנתיים אחרי כניסתו לתוקף של הפרוטוקול הנוכחי לגבי אותו צד, דוח לוועדה לזכויות הילד שימסור מידע מקיף על האמצעים שנקטה כדי ליישם את הוראות הפרוטוקול, כולל האמצעים שננקטו ליישום ההוראות בדבר השתתפות וגיוס.


2.   לאחר הגשת הדוח המקיף, כל מדינה שהיא צד רשאית לכלול בדוחות שהיא מגישה לוועדה לזכויות הילד, בהתאם לסעיף 44 לאמנה, כל מידע נוסף בזיקה ליישום הפרוטוקול. מדינות אחרות שהן צדדים לפרוטוקול יגישו דוח כל חמש שנים. 


3.   הוועדה לזכויות הילד רשאית לבקש מהמדינות שהן צדדים מידע נוסף הנוגע ליישום הפרוטוקול הנוכחי.

סעיף 13

1.   הפרוטוקול הנוכחי יהיה פתוח לחתימה ע"י כל מדינה שהיא צד לאמנה או שחתמה עליה.


2.   הפרוטוקול הנוכחי כפוף לאשרור ופתוח להצטרפות של כל מדינה שהיא צד לאמנה או שחתמה עליה. מסמכי אשרור או הצטרפות יופקדו אצל המזכיר הכללי של האומות המאוחדות.

סעיף 14

1.   הפרוטוקול הנוכחי ייכנס לתוקף שלושה חודשים אחרי הפקדת מסמך האשרור או ההצטרפות העשירי.

 

2.   לגבי כל מדינה שהיא צד המאשררת את הפרוטוקול הנוכחי או מצטרפת אליו אחרי כניסתו לתוקף, הפרוטוקול ייכנס לתוקף חודש אחד אחרי תאריך ההפקדה של מסמך האשרור או ההצטרפות שלה.

סעיף 15

1.   כל מדינה שהיא צד רשאית בכל עת להסתלק מהפרוטוקול הנוכחי בהודעה בכתב למזכיר הכללי של האומות המאוחדות, אשר לאחר מכן יודיע למדינות האחרות שהן צדדים לאמנה ולכל המדינות שחתמו על האמנה. ההסתלקות תיכנס לתוקף שנה אחת אחרי תאריך קבלת ההודעה ע"י המזכיר הכללי. אולם אם בתום אותה שנה המדינה שהיא צד המסתלקת מעורבת בסכסוך מזוין, לא תיכנס ההסתלקות לתוקף לפני תום הסכסוך המזוין.

 

2.   להסתלקות כאמור לא יהיה התוקף של שחרור המדינה שהיא צד מהתחייבויותיה לפי הפרוטוקול הנוכחי לגבי כל מעשה המתרחש לפני התאריך שבו ההסתלקות הופכת לבת תוקף. כן לא תפגע הסתלקות כאמור בדרך כלשהי בדיון המתמשך בכל עניין שכבר נמצא בדיון בוועדה לזכויות הילד לפני התאריך שבו ההסתלקות הופכת לבת תוקף.

סעיף 16

1.   כל מדינה שהיא צד רשאית להציע תיקון ולהגיש אותו למזכיר הכללי של האומות המאוחדות. המזכיר הכללי יעביר לאחר מכן את התיקון המוצע למדינות שהן צדדים בצירוף בקשה שיודיעו אם הן תומכות בוועידה של המדינות שהן צדדים לשם דיון בהצעות והצבעה עליהן. במקרה שבתוך ארבעה חודשים מתאריך ההודעה האמורה לפחות שליש מהמדינות שהן צדדים תומך בוועידה כאמור, יזמן המזכיר הכללי את הוועידה בחסות האומות המאוחדות. כל תיקון שיאומץ ברוב של המדינות שהן צדדים הנוכחות ומצביעות בוועידה יובא לאישור העצרת הכללית של האומות המאוחדות.

 

2.   כל תיקון שאומץ בהתאם לס"ק 1 לסעיף הנוכחי ייכנס לתוקף עם אישורו ע"י העצרת הכללית וקבלתו ברוב של שני שלישים של המדינות שהן צדדים.

 

3.   כאשר תיקון נכנס לתוקף, הוא יחייב את המדינות שהן צדדים שקיבלו אותו, כשמדינות אחרות שהן צדדים עודן מחויבות ע"י הוראות פרוטוקול זה וכל תיקון מוקדם יותר שקיבלו.

סעיף 17

1.   הפרוטוקול הנוכחי,  שנוסחיו הערבי, הסיני, האנגלי, הצרפתי, הרוסי והספרדי מהימנים באותה מידה, יופקד בארכיון האומות המאוחדות.

 

2.   המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יעביר עותקים מאושרים של הפרוטוקול הנוכחי לכל המדינות שהן צדדים לאמנה ולכל המדינות שחתמו על האמנה.

 

 

  הפרוטוקול באנגלית -

Optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/11/2010