education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דיון באירועים מחיי בית הספר להעלאת פתרונות ודרכים ליישום תרבות של זכויות – הנחיות כלליות
כתיבה: רותי גבע, מדריכה ארצית
 

 

א.      לפניכם אירוע מחיי בית הספר, קראו אותו בעיון .

ב.      דונו באירוע בהיבטים הבאים:

מיהם המשתתפים?

  • סיפור האירוע  מחיי בית הספר מספר לנו על מערכת יחסים בכיתה. מותר? אסור? מה קרה?
  • מהן הזכויות הבאות לידי ביטוי באירוע? זכויות של מי מהמשתתפים באירוע?
  • שימו לב למקרים בהם מתנגשות זכויות של אותו תלמיד או שלו עם אנשים נוספים, המעורבים באירוע, נסו למצוא פתרון כולל לכל המעורבים.

ג.       נבחרתם להציע ניסוח לחוק זכויות התלמיד בבית הספר על ההיבטים שהאירוע דן בהם. נסחו את החוק שלדעתכם ייתן מענה הולם לאירוע שלכם. חשבו על כל השותפים לאירוע. נמקו את בחירתכם.

ד.      התכוננו להציג את עבודתכם במליאה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009