education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הזכות לבריאות
אנדה לורבר
 

רקע למורה:

הזכות לבריאות הינה אחת מזכויות האדם המוכרות במשפט הבינלאומי. הזכות הוכרה לראשונה בסעיף כ"ה להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם משנת 1948. ארגון הבריאות העולמי אף הוא הכיר בזכות זו כזכות יסוד. הזכות לבריאות מהווה שם כולל לאגד של זכויות הקשורות לבריאות האדם, ומלבד זכותו של אדם לקבלת טיפול רפואי הינה כוללת, בין היתר, את הזכות לשמירה על פרטיותו של מטופל, את הזכות הגנה על אוטונומיית הרצון שלו, הזכות להיעדר אפליה בגישה לטיפול רפואי וכן היבטים נוספים המשפיעים על בריאות האדם כגון הסברה וגישה למידע בנושאי בריאות, גישה למזון ולמים ראויים לשתייה בתנאי תברואה הולמים, איכות סביבה שאינה פוגעת בבריאות האדם.

בשנת 1966 אשררה מדינת ישראל את האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בה נאמר כי "מדינות שהנן צד באמנה זו מכירות בזכות הכל ליהנות מרמת הבריאות הגופנית והנפשית הגבוהה ביותר שאפשר להשיגה". ישראל היא צד לאמנה זו ומחויבת למלא אחר הוראותיה.


למימוש הזכות לבריאות פועל בישראל משרד הבריאות, המפקח על מערכת הבריאות בישראל. במסגרת משרד הבריאות פועלת, בין השאר רשת של בתי חולים. רשת בתי חולים פועלת גם במסגרת שירותי בריאות כללית, וכן פועלים בתי חולים נוספים. שירותי בריאות בקהילה ניתנים באמצעות ארבע קופות חולים.
בישראל פועלים כמה ארגונים שמטרתם קידום הזכות לבריאות, ובהם רופאים לזכויות אדם והאגודה לזכויות החולה בישראל, בין היתר באמצעות פעילות לובי בכנסת ובמשרדי הממשלה. גם ארגונים הפועלים לקידום כל קשת זכויות האדם (כדוגמת האגודה לזכויות האזרח) וארגונים חברתיים (כדוגמת עמותת ידיד), עוסקים לא מעט במאבקים ציבוריים בנושא.


מתוך וויקיפדיה

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם

סעיף כה

 1. כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה לבריאותם ולרווחתם שלו ושל בני
  ביתו, לרבות מזון, לבוש, שיכון, טיפול רפואי, שירותים סוציאליים
  כדרוש וזכות לביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, אי כושר לעבודה,
  אילמון, זיקנה או מחסור אחר בנסיבות שאינן תלויות בו.
 2. אימהות וילדות זכאיות לטיפול מיוחד ולסיוע. כל הילדים, בין שנולדו
  בנישואין או שלא בנישואין, ייהנו במידה שווה מהגנה סוציאלית.


אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד

סעיף ‎24

 1. המדינות החברות מכירות בזכותו של הילד להנאה מבריאות ברמה גבוהה ביותר הניתנת להשגה ולאמצעים לטיפול במחלות ושיקום הבריאות, המדינות החברות ישתדלו להבטיח כי משום ילד לא תישלל הזכות לגישה לשירותי בריאות כאמור.
 2. המדינות החברות יתאמצו להשיג מימוש מלא של זכות זו, ובמיוחד ינקטו אמצעים מתאימים על-מנת:
        
      

  א. 

  להקטין תמותת תינוקות וילדים

      

  ב. 

   

  להבטיח הספקת סיוע רפואי הכרחי וטיפול בריאותי לכל הילדים תוך דגש על פיתוח טיפול רפואי ראשוני:

      

  ג. 

   

   

  להיאבק במחלות ובתת-תזונה, לרבות במסגרת טיפול רפואי ראשוני, באמצעות, בין היתר, שימוש בטכנולוגיה קיימת והספקת מזון מזין מתאים ומי שתייה נקיים, תוך התחשבות בסכנות ובסיכונים של זיהום סביבתי:

      

  ד. 

  להבטיח שירותי בריאות מתאימים לפני לידה ואחרי לדיה לאימהות:

      

  ה. 

   

   

  להטיח כי לכל חלקי החברה, ובמיוחד הורים וילדים, ניתן מידע, יש גישה לחינוך וניתן סיוע לגבי שימוש בידע בסיסי על בריאות הילד והזנתו, היתרונות שבהנקה, בהיגיינה ותברואה סביבתית, ומניעת תאונות:

      

  ו. 

   

  לפתח שירותי רפואה מונעת, הדרכת להורים, וכן חינוך ושירותים לתכנון המשפחה

     
 3. המדינות החברות ינקטו בכל האמצעים היעילים המתאימים על-מנת לבטל נוהגים מסורתיים הפוגעים בבריאותם של ילדים.
 4. המדינות החברות מתחייבות לקדם ולעודד שיתוף - פעולה בינלאומי במטרה להשיג בהדרגה מימוש מלא של הזכות המוכרת בסעיף זה. בהקשר זה תינתן תשומת-לב מיוחדת לצורכיהן של ארצות מתפתחות.

סעיף 25

המדינות החברות מכירות בזכותו של ילד אשר הושם על ידי הרשויות המוסמכות לצורך דאגה, שמירה או טיפול בבריאותו הגופנית או הנפשית, לביקורת תקופתית על הטיפול הניתן לילד ועל כל יתר הנסיבות הנוגעות להשמתו כאמור.

הצהרת זכויות הילד בישראל

סעיף 4

זכותו של כל ילד ליהנות מביטחון סוציאלי מעוגן בחוק, כולל קיצבאות, שירותים וטיפול רפואי, לו ולאמו, לפני הלידה, במהלכה ואחריה.

סעיף 7.2

זכותו של כל ילד להיות מוגן מפני:
תעסוקה העלולה לפגוע בבריאותו, בחינוכו, או בהתפתחותו התקינה.

מתוך אתר זכויות התלמיד

שירותי הבריאות לתלמיד ניתנים כשירות מעקב מונע. השירותים ניתנים בכיתות א'-ט' על ידי משרד הבריאות, באמצעות לשכות הבריאות, ובכיתות י'-י"ב מטעם הרשות המקומית או הבעלות על המוסד החינוכי, באמצעות התקשרות עם גורם מקצועי מוסמך.

 • זכות התלמידים ללמוד בבית ספר שתחום הבריאות בו היא מהות מרכזית בתרבותו והמהווה סביבה בריאה ובטוחה.
 • התלמידים זכאים לשירותי בריאות לתלמיד. במסגרת זו נערך מעקב התפתחותם הגופנית וניתנת להם הדרכה לשמירה על בריאות טובה.
 • זכותכם לקבל ידע, הכשרה בתחומי המניעה ואימון בכישורי חיים כדי להתמודד עם אירועי חיים שונים.
 • זכות התלמידים לקבל חיסונים, בדיקת ראייה ובדיקת שמיעה במסגרת שירותי בריאות לתלמיד בבית הספר.
 • במקרה ותלמידים אושפזו בבית חולים מעל לעשרים ואחד יום או מחצית מזמן הלימודים במשך שלושת השבועות הללו, יכול התלמיד לפנות לבית ספרו על מנת לבדוק האם ניתן לסייע לו בביתו.
 • אחריות תלמידים חולים: אתם חייבים בהמצאת אישור: עד 4 ימי היעדרות אישור מההורים מ-5 ימים  ואילך אישור מרופא המשפחה או רופא ילדים.
 • אחריות המוסד החינוכי: בכל מקרה שתלמיד נשלח לקבלת טיפול רפואי דחוף או לביתו בשל מצב בריאותו, יש ליידע את ההורים על כך ולקבל את הסכמתם לפינוי. ש לצייד את התלמיד במסמך המתאר את מצבו ואת פרטי האירוע שבגינו הוא נשלח.
 • אחריות המוסד החינוכי: מניעת יציאה לשירותים עלולה לגרום לנזק בריאותי, לפגיעה בפעילות הפיזיולוגית התקינה ולדלקות בדרכי השתן. לכן יש לאפשר ואסור למנוע יציאת תלמיד לשירותים במהלך השיעור על פי צרכיו. חוזר מנכ"ל תשסג/4(א), כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002.


מטרת העל

 •   זכויות הילד ממומשות בכל שלב בחיי ילד/ה
 •   התלמידים יהיו נאמני זכויות הילד

 

מטרות אופרטיביות

 • התלמידים  יכירו את אמנת זכויות הילד
 • התלמידים יזהו את הזכויות הממומשות/המופרות בסרטון
 • התלמידים ישוו בין הזכויות המוצגות בסרטון לאמנת זכויות הילד
 • התלמידים ישוו בין  שירותי הבריאות שהם מקבלים בהשוואה לשירותי הבריאות שנצפו בסרטון
 • התלמידים יעשו מעשה- יהיו נאמני זכויות לחבריהם בקהילה

הסרטונים

 

סוגת הסרטונים: אנימציה

 

קהל היעד של הסרטונים:  כתות  ב-ו

 

שפת סרטונים: ללא מלל, מלווה בפסקול חלקם עם כתובית בסוף הסרטון

 

מושגים:  זכות, אחריות, דאגה, בריאות, חובה, טיפול, השגחה, רפואה, מזור, השגחה, קהילה, שירותי בריאות, חיסון, חוסן, בריאות הציבור, שוויון, 

מבנה יחידת ההוראה

חומרי למידה

הפעילויות שלהלן מתייחסות לחומרים נלווים, כגון תמונות וכרזות בנושא:

 • צפייה באחד הסרטונים כפתיח לנושא.
 • תצלומים - בחירת תצלומים לעודד שיח.
 • כרזה - פעילויות המתייחסות לכרזה.

נקודות לדיון אחרי הצפייה או בחירת התצלומים:

 • אילו זכויות כובדו בסרטון?
 • אילו זכויות הופרו בסרטון?
 • מהו תפקיד המדינה בשמירה על הזכות לבריאות?
 • מהי האחריות של הפרט בשמירה על בריאותו?
 • מה ידוע לכם על שירותי הבריאות במדינת ישראל?
 • האם לדעתכם כולם צריכים לקבל שירותי בריאות באופן שווה? נמקו את דעתכם.
 • אילו פעולות, אנשים ומוסדות בסביבתכם (בית, בית ספר, שכונה, עיר) דואגים לבריאותכם?
 • התבוננו בכרזה, מהו המסר? באילו אמצעים מועבר המסר?
  * התבוננו בפנקס החיסונים שלכם וראו אילו חיסונים קבלתם ועוד עתידים לקבל.
 • מהו תפקיד החיסון?
 • אילו אזרחים מקבלים חיסונים? מדוע הם מתחסנים?
 • מה פירוש המושג "טיפול רפואי"?
 • מה פירוש המושג "בדיקות רפואיות"?
 • מה פירוש המושג "מעקב רפואי"? לשם מה נחוץ המעקב הרפואי?
 • מתי לאחרונה קיבלתם טיפול רפואי? איך חשים לפני הטיפול  ואיך חשים לאחר הטיפול?
 • מהי בדיקת שמיעה? תארו את הבדיקה.
 • מדוע חשוב לערוך בדיקת שמיעה?
 • כיצד ניתן לטפל בבעיית שמיעה?
 • משרד החינוך ומשרד הבריאות ממליצים להורים שילדם עולה לכתה א', לעבור בדיקת ראיה. מדוע לדעתכם זה חשוב?
 • מהי בדיקת ראיה? תארו את הבדיקה.
 • מדוע חשוב לערוך בדיקת ראיה ?
 • כיצד ניתן לטפל בבעיית ראיה?
 • ספרו על חווית טיפול שיניים שעברתם.
 • כיצד מתגברים על הפחדים?
 • מי עוזר לך להתמודד עם החששות?
 • מהי החשיבות של טיפול השיניים?
 • מהי החשיבות של המעקב הרפואי  וביקורת  אצל רופא שיניים?
 • מדוע ניקיון אישי וסביבתי חשוב לבריאותנו?
 • מי צריך להיות אחראי לניקיון האישי שלנו? כיצד? הסבירו ופרטו
 • מי צריך להיות אחראי לניקיון הסביבה? כיצד? הסבירו ופרטו.

לעשות מעשה

 • חברו תשדיר שירות שהמסר שלו יהיה:
  *  חשיבות בדיקה רפואית
  *  חשיבות המעקב הרפואי
  *  חשיבות החיסונים
  *  חשיבות טיפול השיניים

         =  לאיזה קהל יעד יעדתם את תשדירי השירות?
         =  באילו ערוצי מדיה יופיעו תשדירי השירות?
         =  מדוע בחרתם דווקא בערוצים אל ו?

 • עצבו כרזה בנושא הזכות לבריאות
 • עצבו בול בנושא הזכות לבריאות

ליצור שינוי

 • ערכו צפייה על חצר בית הספר, המסדרונות, פינת הישיבה, מתקן המים, השירותים, והחליטו האם יש מפגע בסביבה  שעלול לסכן את בריאותם של כלל התלמידים בבית הספר.
 • הכינו רשימה של מפגעים סביבתיים המסכנים בריאות. נסו להציע פתרונות למפגעים אלה לשם מימוש הזכות לבריאות.
 • הציגו רשימה זו בפני המנהלת וצוות המורים וחשבו יחד כיצד ניתן ליישם אותם.

כיצד לוקחים אחריות על בריאותנו?

 • האחריות שלי היא להגיד שאני חש במחושים
 • האחריות שלי היא לשטוף ידיים במים וסבון אחרי כל יציאה מהשירותים
 • האחריות שלי היא לשטוף את הידיים לפני הארוחה.
 • האחריות שלי היא להניח את הכריך על מפית נקייה או מפית נייר.
 • האחריות שלי היא  להתעניין בשלום החולה בכל אמצעי מקובל (טלפון, פקס, מכתב, דואר אלקטרוני, ביקור בית).
 • האחריות שלי היא לצחצח בוקר וערב את שיניי.
 • האחריות שלי לא להרבות באכילת ממתקים.


תובנות בעקבות הצפייה והפעילויות

 • תובנות המורה בעקבות הפעילות
 • תובנות התלמיד בעקבות הפעילות
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/11/2010