education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הפירמידה - כלים לניתוח טקסט חזותי
 

הפירמידה

לקוח: מ"בינת הלב בחינוך למדיה", 1999, משרד החנוך התרבות והספורט מחוז תל-אביב.
הפירמידה הוא כלי לניתוח טקסטים במדיה שפותח בישראל על ידי ד"ר רות הרתאן בשיתוף צוות המנחות לתקשורת במחוז תל-אביב.
ד"ר הרתאן היא מרצה לתקשורת במכללת סמינר הקיבוצים ויועצת לפיתוח תוכניות לימודים בתקשורת בבתי הספר במחוז תל-אביב.
עקרון "הפירמידה" מבוסס על התערבות מכוונת של המנחה (המורה) במטרה להפוך את המפגש האינטואיטיבי עם המסרים במדיה והתגובה הבלתי מבוקרת אליהם לתהליך מובנה ומבוקר מכוון לצריכה ביקורתית.

 

 

 

 

הטיפול בטקסטים של מדיה באמצעות הפירמידה כולל מספר שלבים:

  1. גירוי - מפגש חוויתי אישי ראשוני עם הטקסט.
  2. תגובה - מגוון דרכי ביטוי לחוויה האישית כבסיס להמללה ולהמשגה של החוויה.
  3. ניתוח- עיון בקורתי בטקסט: פענוח המסר המוצג בטקסט והבנת דרך עיצובו.
  4. חלופות - דרכים חלופיות לעיצוב הטקסט: באותו היצג ובאותו מדיום מתוך שינוי אחד או יותר ממרכיבי הטקסט, או עיצוב מסר דומה בכלי מדיה ובסוגות שונות.
  5. הערכה ושיפוט - נקיטת עמדה אישית כלפי המסר המעוצב בטקסט ובאופן עיצובו על בסיס הניתוח והחלופות שהוצעו.
  6. "לעשות מעשה" – תגובה פעילה, ביטויי התנהגות המייצגים את נקודת

 

 

 

 הפירמידה - כלי לטיפוח אינטראקציה בין לומד לטקסט מדיה

 

 

 

 

 

חברתי

 

 

 "לעשות מעשה"

 תגובה פעילה - ביטויי התנהגות המציגים את נקודת המבט האישית כלפי המסר

 מה עושים? כיצד פועלים?

 

הערכה ושיפוט

  נקיטת עמדה אישית כלפי המסר המעוצב בטקסט המדיה על בסיס הניתוח והחלופות

 מה חושבים על המסר ו/או עיצוב המסר?

 

 

 

 

 

קוגניטיבי

 

חלופות

  דרכים, אמצעים, שפות, קהלים, הקשרים חלופיים לעיצוב המסר

כיצד יושפע המסר אם נשנה: צבע / פרופורציה / כיתוב / גודל / מיקום / סדר / מדיום / שפה / קהל יעד / הקשר

 

ניתוח

 פענוח המסר המוצג בטקסט המדיה. הבנת דרך עיצוב המסר בטקסט

מי המוען מאחורי המסר? מה כוונת המוען בעיצוב המסר? באיזו תבנית מעוצב המסר? באיזו שפת תקשורת מעוצב המסר? מי הנמען? מהי השפעת המסר על הנמען? מהי התגובה האפשרית של הנמען? 

 

 

 

 

רגשי

 

תגובה

 תגובה ספונטנית מגוונת - מגוון סגנונות. תגובה מכוונת מילולית - הכוונה והמשגה

 מה רואים? מה שומעים?
מה מרגישים?
איך נגיב? באיזו דרך?
באיזו שפה?

 

מפגש עם גירוי

  מפגש עם טקסט מדיה כגירוי מעורר חוויה. במהלך של שיח פנימי - תקשורת תוך אישית.
מתן כבוד לחוויה והשהיית התגובה

 משהים את ביטויי התגובה החיצונית, אין שאלות

 

 

תודה למפמ"ר לקולנוע ותקשורת

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/08/2013