education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תפזורת מושגים בעולם הזכויות
 

בנק מילים:

 

זכות, חירות, פרטיות, חופש הביטוי, אהבה, חברות, פנאי, הגנה, השתתפות, הבנה, הסכמה

אחריות, אחווה, שיחה, לבחור ולהיבחר, סובלנות, הזכות להישמע, בריאות, חינוך, כבוד, בגרות, ילדות, תרבות, שווה, נתינה, סבלנות, זכות לתת זכות, עזרה, חובה, סוד

 

 

ז

ל

ט

ל

ב

ג

ר

ו

ת

ש

א

כ

ב

ח

ב

ר

ו

ת

ס

ו

ד

ה

ו

ח

ו

ג

י

ל

ר

ח

י

ו

ב

ת

ו

פ

ת

א

ק

ב

י

ר

ב

ה

ל

ר

ש

ו

ו

י

ו

נ

ח

כ

ש

ת

ו

ה

ע

ת

ל

ת

ו

א

י

ת

ת

ל

ב

ז

ש

ד

ק

כ

ח

ד

ת

ז

ה

י

ר

ח

ו

ב

ה

ג

א

פ

כ

י

ט

ה

ס

ת

צ

ב

ח

ח

ו

ו

ב

ו

ס

ו

פ

ר

ט

י

ו

ת

ת

ח

י

כ

ב

ו

ד

ו

ר

ו

צ

ט

ר

מ

מ

ל

פ

צ

ב

ו

ה

א

ה

ב

נ

ה

נ

נ

נ

ה

ת

ס

ב

ג

ש

ר

ע

ו

א

ש

ו

ו

ה

ג

נ

א

ל

נ

ת

י

נ

ה

י

א

ל

ה

ז

כ

ו

ת

ל

ה

י

ש

מ

ע

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009