education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
תלמידים מתנדבים  
 


 

מיהו מתנדב?

 

כ"מתנדב" נחשב מי שפועל בהתנדבות, שלא בשכר (הוצאות אש"ל הקשורות בביצוע פעולת ההתנדבות אינן נחשבות לשכר) למען זולתו, והופנה להתנדבות  על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים, וההתנדבות נעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית.

 


זכויות מתנדבים - התגמולים למתנדב ולתלויים בו


מתנדב שנפגע תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות יהיה זכאי לאותם התגמולים הניתנים לנפגעי עבודה והתלויים בהם. התגמולים ניתנים למתנדב ללא תלות בגילו.
כמו כן בן זוג/בת זוג של מתנדב שנפטר בפעולת ההתנדבות עשויים להיות זכאים להכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנים ואלמנות.


נוהל קריאת מתנדבים

 

משרד החינוך הינו רשות המוסמכת לפי החוק להפנות מתנדבים.

הוראות אלו באות להבטיח, שבעת הצורך יתאפשר טיפול מהיר ויעיל בתביעה של מתנדב  שנפגע תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות.

 

בעלי התפקידים הרשאיים להפנות מתנדבים:

 

1) מפקח אגף הנוער במחוז;

2) המתאם המחוזי של פעולות ההתנדבות;

3) מנהל מוסד חינוך הנמצא בפיקוח משרד החינוך;

 

קריאה למלא חובת אבטחה במוסד חינוך היא בידי הממונה על האבטחה באותו המוסד- כמפורט בחוזר המנהל הכללי בדבר ביטחון במוסדות החינוך.

 

הפנייה תעשה כדלקמן:

 

א) המתנדב יצויד מראש  טופס הפניית מתנדב ובשום מקרה לא למפרע.

 

ב) במקרה של הפניית קבוצת מתנדבים מאורגנת לאותה הפעילות, יש למלא את טופס הפניית קבוצת מתנדבים

 

ג) המפנה מתנדבים ינהל יומן הפניות מתנדבים, ובו יירשמו שמות המתנדבים ושאר הפרטים שבטופס ההפניה, כמו כן יירשמו ביומן שינויים בהפניה המקורית, מיד לאחר שהחליט עליהם מי שנתן את ההפניה.

 

ד) ההפניה תמולא בשני עותקים: עותק אחד יינתן למתנדב ועותק יישאר במוסד החינוכי לצורך מעקב. בכל מקרה אין לשלוח עותק לביטוח הלאומי.

 

ה) הפניית מתנדב לפעולת ההתנדבות על ידי מוסד חינוכי או מי שאושר לכך צריכה להינתן לפני שהמתנדב התחיל בפעולת ההתנדבות.

 

ו) תוקפה של ההפניה הוא למשך שנה אחת בלבד או קודם לכן, אם נקבע בה מועד מוקדם יותר.

 

ז) מתנדב הממשיך בפעילותו מעבר לשנה אחת- עליו לקבל הפניה מחודשת.

 

ח) במקרה של תאונה יש להפנות את המתנדב, בצרוף ההפניה, לשם הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי.       

 

להלן הפעילויות שניתן להפנות לביצוען תלמידים מתנדבים:                           

 1. מפעלי התרמה לארגוני נכים כגון: אלי"ן,אילן וכיו"ב.
 2. עזרה וסיוע בבית אבות.
 3. עזרה בטיפול במוסדות לעיוורים.
 4. עזרה בטיפול במוסדות לחרשים.
 5. שירות וסיוע באלי"ן (ילדים נפגעי שיתוק).
 6. סיוע לחולים במחלקות שונות בבתי החולים.
 7. סיוע לילדים עולים-קליטה חברתית ולימודית. 
 8. אימוץ,ליווי,טיפול בקשישים אם בבתיהם או במהלך שגרת יומם.
 9. ליווי קשישים לקניות במרכזי שיווק ובשווקים.
 10. חונכות תלמידים: תלמידים בוגרים המתנדבים לסייע לחברים צעירים בבית ספר או מחוצה לו לאחר הלימודים.
 11. ליווי ילדים צעירים מהבית אל בית הספר או מבית הספר לבית.
 12. שירות וסיוע במחלקות ילדים בבתי חולים.
 13. סיוע למשפחות ברוכות ילדים (עבודות בית וטיפול בילדים).
 14. סיוע לילדים במועדונים בשעות אחר הצהריים.
 15. אימוץ בתי ספר לילדים מפגרים.
 16. אימוץ ישוב- טיפוח קשרים עם ילדים.
 17. אימוץ בתי אבות, בתי חולים.
 18. פעילויות עם אוכלוסיות בבתי חולים לחולי נפש.
 19. אימוץ אתרים בסביבת בית הספר ושימורם.
 20. ליווי טיולים במוסדות החינוך.
 21. אבטחת מוסדות חינוך.


כאמור, כל פעולה המופיעה לעיל תוגדר כפעולת התנדבות על פי הגדרתה בחוק לביטוח לאומי לעניין מתנדבים, כל עוד אין פעולה זו בגדר פעילות המהווה חלק מהתכנים הלימודים מטעם מוסד החינוך המפנה. 

 

כל פעולת התנדבות נוספת מעבר לרשימה הנ"ל, למען החברה בכלל או למען רווחת הפרט, יש להפנות מראש למשרדנו. לאישורה ולהכללתה בפעולות ההתנדבות ובתיאום עם המוסד לביטוח הלאומי.

 

הגשת תביעות של מתנדבים

 1. מתנדב שנפגע תוך כדי פעולת ההתנדבות ועקב פעולה זו או בדרך למקום שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות או בחזרה ממנו, ימלא טופס תביעה לתשלום (טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה, בל/211 ) דמי פגיעה המצוי במוסד הביטוח הלאומי או באתר הביטוח הלאומי בכתובת www.btl.gov.il .
 2.  נותן ההפניה להתנדבות יאשר במכתב נפרד את עצם קיומה של ההפניה ואת הפרטים הקשורים לתאונה: תיאור התאונה ומקומה, כאשר מדובר בתאונה שאירעה במקום שבו מתבצעת ההתנדבות או בדרך למקום ההתנדבות או בחזרה ממנו.
 3. הנפגע ימלא בשלמותם את טופסי התביעה לתשלום דמי הפגיעה, ויעבירם, בצירוף המכתב האמור לעיל, וכן תצלום של טופס ההפניה, לסניף הביטוח הלאומי, הסמוך למקום מגוריו.
 4. המוסד לביטוח לאומי הוא המחליט אם להיענות לתביעת הנפגע.
 5. הוראות לפרק זה לא תחולנה על הגשת תביעה בשל פגיעת פעולת איבה.

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/09/2017  

עדכוני rss