education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
ביטוח תאונות אישיות 
 

כללי

  בתאריך כ' בתמוז התשע"ו, 26 ביולי 2016, התקבל בכנסת חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, ובוצעו תיקוני חקיקה בחוק לימוד חובה, בפקודת העיריות וכן בפקודת המועצות המקומיות. מטרת החוק היא יצירת שוויון בנטל דמי הביטוח עבור תאונות אישיות לתלמידים. זאת על ידי חיוב רשויות החינוך המקומיות להתקשר בחוזה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים עם זכיין אחד הנבחר במכרז פומבי שעורכת חברה משותפת לכלל הרשויות


למידע מורחב צפו בחוזר המנכ"ל (תשעז) 3.13-1  חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2016

                                     

לקראת שנת הלימודים תשע"ז ערכה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי מכרז  אשר זכתה בו "איילון" חברה לביטוח בע"מ אשר ביטחה את התלמידים לתקופה מ- 1.9.2016 עד - 31.8.2017 

המשכ"ל האריך את ההסכם עם "איילון" לשנה"ל  תשע"ח 

לנוחיותכם, להלן קישור 

ל- פוליסת ביטוח תאונות אישיות לשנת הלימודים תשע"ח מ- 1.9.17 עד 31.8.18
במקרה של תאונה ניתן לפנות ישירות למבטח על גבי טופס התביעה בקישור שלהלן חוברת הגשת תביעה לחברת הביטוח איילון .

  

     
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2017  

עדכוני rss