education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
הסדר טיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה
רקע
 

החל משנת 1979, משרד החינוך מעניק הטבה סוציאלית המאפשרת לתלמידים שנפגעו בשיניהם בתאונה, לקבל טיפול ללא תמורה, באמצעות הסכם עם ספק שירות אשר זכה במכרז פומבי שפרסם משרד החינוך.

הטבה זו הוענקה ומוענקת לתלמידים, בשל החשש שהוריהם יתקשו לממן את עלותם של הטיפולים הנדרשים. ולתלמידים ייגרם נזק פיזי, חזותי ונפשי.

על פי ההסכם, תלמיד שנפגע בשיניו בכל מקום ובכל זמן, זכאי לקבלת טיפול רפואי בהתאם לרשימת טיפולים אשר מקיפה את מירב סוגי הטיפולים הנגרמים מחבלה.

הטיפולים ניתנים לתלמידים בכל רחבי הארץ. לרבות, יהודה ושומרון, במגזר היהודי והערבי.

מודגש בזאת כי ההטבה מוגבלת בהיקפה ואינה מעוגנת בחובה חוקית כלשהי ואין לראותה בגדר פיצוי במסגרת כיסוי ביטוחי כלשהו.

הטבה זו ניתנת מתקציב משרד החינוך וכפופה לקיומה של עתודה תקציבית מתאימה ומאושרת במסגרת תקציב משרד החינוך.

הסדר זה יחול כל עוד יהיה ההסכם בין משרד החינוך ובין הגורם המספק את השירות בתוקף.

 החל מ- 1.3.2009- ה' באדר התשס"ט, משרד החינוך מפעיל את הסדר טיפולי השיניים, באמצעות חברת "כלל בריאות",  אשר זכתה במכרז פומבי.

משרד החינוך האריך את ההתקשרות עם חטיבת הבריאות בחברת כלל ביטוח בשנה נוספת ואחרונה מ- 01.01.2017 עד- 31.12.2017.

משרד החינוך נערך לפרסום מכרז חדש - הודעה על הזוכה תפורסם.

 

זכאים לטיפולים ותקופת הזכאות

 • טיפולים במסגרת ההסדר יינתנו לתלמידי מוסדות החינוך הרשמי ו/או שחל עליהם חוק פיקוח על בתי הספר התשכ"ט–1969), לרבות תלמידים מגיל טרום-חובה ועד סיום בית הספר העל-יסודי (כולל כיתות י"ג–י"ד), ובכלל זה תלמידי מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, או עד הגיע התלמיד לגיל 18 (המאוחר מבניהם).
 • הסדר זה יחול כל עוד יהיה ההסכם בין משרד החינוך ובין חברת "כלל בריאות" בתוקף. 
 • הטיפולים יינתנו לתלמידים שנפגעו בשיניהם בעקבות תאונה בלבד (לא כולל תאונות דרכים ופעולות איבה), בגין תאונות המתרחשות 24 שעות ביממה, בכל זמן ובכל מקום.

 • הטיפולים ניתנים ללא תמורה וכהטבה בלבד ומוגבלים לסוגי הטיפולים המפורטים בטבלה שברשימת הטיפולים שלהלן.

 •  רשימת הטיפולים להם זכאי תלמיד עפ"י ההסדר

 

השלמת טיפול

 • תלמיד שנפגע בעבר (לפני תחילת ההסדר עם "כלל בריאות") וטופל באמצעות חברת "שורש" (אשר הפעילה הסכם זה במשך 9שנים עד תחילת  שנת 2008) או במרפאות פרטיות אחרות, ונזקק להשלמת טיפול בעודו ב"תקופת הזכאות" , זכאי להשלמת הטיפול במרפאות "כלל בריאות". רצוי מאוד להצטייד בתיק הרפואי מהרופא שטיפל בתלמיד.

 • במידה ויש צורך בביצוע טיפולים עתידיים כגון שתלים וכתרים. והיות שלטיפולים  אלו רצוי שייבצעו בסיום צמיחת הלסת (בין גיל 17 ל-18) ותהליך השיקום ארוך. על התלמיד לפנות ל"כלל בריאות" כבר בהגיעו לגיל 17 לקביעת תור לצורך בדיקת מוכנותו (סיום גדילה) לטיפולים.

 • יובהר בזאת כי במקרה שהמטופל לא יתייצב לטיפולים במועדים שהוזמן לטיפול ע"י "כלל בריאות", והמטופל יעבור את תקופת הזכאות, השלמת הטיפולים לא תיכלל בהסדר ההטבה. 

 • מובהר בזאת כי לא יאושרו החזרים לטיפולים שיבוצעו במרפאות פרטיות.

  פנייה לקבלת טיפול  במקרה של פגיעה בשיניים עקב תאונה יש לפנות למוקד חברת "כלל בריאות" לקבלת פרטי המרפאה הקרובה.

  אין לפנות למרפאות שבהסדר ללא פניה באמצעות המוקד.

  המוקד פועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה, כולל שבתות וחגים.

   

  מס' הטלפון במוקד הוא *בריאות (*375327), 

  מספר חינם 1-800-44-33-44

   

  על התלמיד להגיע בליווי מבוגר (הורה/אפוטרופוס)  מרפאות למקרי חירום

  במקרי חירום, לאחר שעות הפעילות במרפאות כאמור, המוקד יפנה תלמידים ל-7 הערים המרכזיות הבאות:

  ת"א, נתניה, חיפה, ירושלים, ב"ש, נצרת ואשדוד.


  שעות הפעילות של מרפאות החירום יהיו: 

  בימים א-ה 24:00-20:00

  יום ו 24:00-13:00

  ימי שבת וחגים 24:00-08:00


   
  לברורים ניתן לפנות למשרד החינוך, המחלקה לביטוח,
  רח' שבטי ישראל 34 מיקוד 919911,
  טלפון: 02-5602276  פקס: 02-6292369
  דוא"ל: bituach@education.gov.il
   


 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2017  

עדכוני rss